Algemene voorwaarden

1.
Alle diensten en/of werkzaamheden door de advocaten/medewerkers van het kantoor, worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht, gesloten met Van Rossum Advocaten B.V., verder te noemen Van Rossum.
 
2.
Alle opdrachten worden slechts met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW aanvaard.
 
3.
Iedere aansprakelijkheid van Van Rossum, haar advocaten en haar werknemers is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de door Van Rossum afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
 
De advocaten verbonden aan Van Rossum zijn lid van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). De advocaten zijn tegen beroepsaansprakelijkheid verzekerd voor ten minste de bedragen zoals voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten.
 
De in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Van Rossum aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door Van Rossum bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
 
In het geval de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar, ongeacht de reden daarvan, niet tot uitkering over mocht gaan, is de gezamenlijke aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan de som van de declaraties over een periode van 6 maanden voorafgaande aan het moment waarop de aansprakelijkheid van Van Rossum is komen vast te staan.
 
Bij het inschakelen van derden zal Van Rossum steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Van Rossum is echter niet aansprakelijk voor eventuele toerekenbare tekortkomingen van deze derden.
 
Alle aanspraken van opdrachtgevers vervallen indien deze niet binnen 6 maanden na het bekend worden, althans het bekend hadden kunnen zijn, met het tekortschieten van Van Rossum, door de opdrachtgever aan Van Rossum schriftelijk worden bevestigd, onder opgave van redenen.
 
4.
Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met kantoorkosten, verschotten en omzetbelasting verschuldigd.
 
Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.
 
Van Rossum is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht of tussentijdse declaraties.
 
In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtsbijstand geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand voor rekening van de opdrachtgever komen.
 
Betaling van declaraties van Van Rossum dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd.
 
Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van Van Rossum gestelde bank- of girorekeningen dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur terzake algemeen aanvaarde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de betaling door cliënt.
 
Indien Van Rossum invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de buitengerechtelijke kosten vallende op die vordering – zijnde 15% van het openstaande saldo met een minimum van € 200,00 – ten laste van de opdrachtgever.
 
5.
Op de rechtsverhouding tussen Van Rossum en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Assen, voorzover dit rechtens is toegestaan.
 
6.
Niet alleen Van Rossum, maar ook alle personen, die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor voormalige medewerkers, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij niet meer in dienst zijn van of werkzaam bij Van Rossum.
 
Deze algemene voorwaarden zullen uitdrukkelijk ook van toepassing zijn op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever.
 
Eventuele algemene voorwaarden van de zijde van opdrachtgever zijn op de opdracht niet van toepassing.
 

De algemene voorwaarden van Van Rossum Advocaten B.V. zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Drenthe onder nummer 04070027.