Interne klachtenregeling Van Rossum Advocaten

Van Rossum doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. In dat geval kunt u een beroep doen op de interne klachtenregeling van Van Rossum.

Wij verzoeken u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat of jurist. Komt u met hem/haar niet tot een oplossing, dan kunt u uw klacht voorleggen aan onze klachtenfunctionaris, mr. P. van Rossum. In het geval mr. P. van Rossum uw eigen advocaat is, kunt u zich wenden tot mr. M. Zuidema, plaatsvervangend klachtenfunctionaris.  

Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen.         

Hieronder staat de door ons gehanteerde klachtenprocedure. 
  1. U dient uw klacht kenbaar te maken binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen en/of nalaten van de desbetreffende advocaat dat aanleiding tot de klacht heeft gegeven.
  2. De betrokken advocaat/jurist wordt in kennis gesteld van de klacht.
  3. De betrokken advocaat/jurist tracht in eerste instantie samen met u tot een oplossing te komen.
  4. Indien er geen oplossing is bereikt wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de betrokken advocaat/jurist en de klachtenfunctionaris. U kunt zich daarbij desgewenst laten vergezellen door een derde.
  5. De betrokken advocaat/jurist, respectievelijk de klachtenfunctionaris, draagt zorg voor een behoorlijke behandeling en vastlegging van de klacht.
  6. Geheimhouding wordt onder alle omstandigheden gewaarborgd.
  7. De beslissing op de klacht wordt schriftelijk aan u meegedeeld.
  8. Wanneer naar uw mening de klacht niet tot tevredenheid is afgehandeld kunt u zich wenden tot de deken van de Orde van advocaten Noord-Nederland om daar uw klacht kenbaar te maken.
 
Deze klachtenregeling is vastgesteld op 1 juli 2013.