Aanpassing knelpunten Wet werk en zekerheid

Datum 28-11-2016
Bericht geschreven door: mr. P. (Peter) van Rossum, advocaat
Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) zijn er een aantal knelpunten voor werkgevers naar voren gekomen, die voor werkgevers als zeer belastend worden ervaren. De minister heeft daarom aangegeven deze knelpunten te willen aanpakken. Het gaat hierbij vooral om de re-integratie via het tweede spoor en betaling van de transitievergoeding na twee jaar ziekte.
 
Re-integratie via het tweede spoor
 
Uit de praktijk blijkt dat werkgevers de verplichting om een werknemer te re-integreren in het tweede spoor als belastend ervaren. De re-integratie wordt, zo blijkt uit de praktijk, enkel door de werkgever ingezet om een loonsanctie te voorkomen.
 
De minister wil dit probleem aanpakken door de regelgeving aan te passen. Het wel of niet en het moment van inzetten van het tweede spoortraject wordt de keuze van werkgever en werknemer. Als basis voor dit besluit dient het advies van de bedrijfsarts en het vervolgens daaraan gekoppelde plan van aanpak te worden genomen. Het UWV is uiteindelijk de instantie die toetst of de re-integratie volgens het plan van aanpak is verlopen. Het oordeel van de bedrijfsarts wordt in de nieuwe regelgeving door de werkgever en werknemer vertaald in het plan van aanpak. De aanpassing van de regelgeving heeft uiteindelijk tot doel dat het tweede spoortraject alleen nog wordt ingezet als er een toegevoegde waarde te verwachten valt.
 
Transitievergoeding na twee jaar ziekte
 
In mijn nieuwsbrief van juli 2016 heb ik het een en ander uitgelegd over het ontstaan van een slapend dienstverband onder de Wwz.  In het kort gaat het erom dat werkgevers die geen transitievergoedingen kunnen of willen betalen, het dienstverband met een zieke werknemer niet beëindigen maar in stand houden. Daardoor ontstaat een zogenaamd “slapend dienstverband”.
 
De minister is voornemens om regelgeving op te stellen waarin werkgevers worden gecompenseerd voor de kosten van een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en de vervolgens verschuldigde transitievergoeding. Deze compensatie kan worden voldaan vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Daar staat dan wel tegenover dat de premies hiervoor worden verhoogd.
 
Als gevolg van dit voorstel zal er voor werkgevers in de toekomst geen reden meer zijn om het dienstverband van een langdurig zieke werknemer in stand te laten.
 
Aanpassing regelgeving

In november 2016 heeft de ministerraad ingestemd om het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. Bij indiening van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer wordt de inhoud van het wetsvoorstel openbaar gemaakt.  De indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer zal naar verwachting begin 2017 geschieden.
 
Van Rossum Advocaten houdt u de komende tijd op de hoogte van de wijzigingen in de Wet werk en zekerheid. Mocht u in de tussentijd vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.
 
 
Deze nieuwsbrief wordt zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Niettemin kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor mogelijke onjuiste berichtgeving.