Aanpassing statuten en reglementen van woningcorporaties vóór 1 januari 2017

Datum 30-08-2016
Per 1 juli 2015 is de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting in werking getreden, waarmee onder meer de Woningwet wordt gewijzigd. Die wijzigingen in de Woningwet hebben ingrijpende gevolgen voor het toepasselijke recht op woningcorporaties.

Als gevolg van de invoering van de Herzieningswet voldoen de statuten van de meeste woningcorporaties niet meer aan de geldende wet- en regelgeving. Hetzelfde geldt voor de reglementen van de raad van toezicht en het bestuur van woningcorporaties.

De Herzieningswet schrijft voor dat woningcorporaties in beginsel uiterlijk op 1 januari 2017 hun statuten, reglementen, rechtsvorm, organisatie en werkzaamheden in overeenstemming moeten brengen met de nieuwe Woningwet. De statuten en reglementen zullen onder meer moeten worden aangepast aan de nieuwe regels rondom de benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders en commissarissen, aan de nieuwe lijst van onverenigbaarheden voor de benoeming tot bestuurder of commissaris en aan de nieuwe regeling omtrent het vaststellen van de jaarrekening en de afwikkeling van het liquidatiesaldo. De gewijzigde Woningwet geeft ook voorschriften voor statuten van een onderneming waaraan een woningcorporatie zich verbindt. Bij een verbonden bv of nv dient bijvoorbeeld een bepaling in de statuten te worden opgenomen, die er toe leidt dat voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering is vereist voor nader omschreven bestuursbesluiten.

Kortom, de Herzieningswet leidt ertoe dat woningcorporaties hun statuten en governance kritisch tegen het licht dienen te houden en deze waar nodig dienen aan te passen. Gezien het feit dat de statutenwijziging de voorafgaande goedkeuring behoeft van de Autoriteit woningcorporaties is het van belang dat het proces van statuten- en reglementenwijziging tijdig in gang wordt gezet.

Mocht u meer informatie over dit onderwerp willen hebben of hulp nodig hebben bij het doorvoeren van de noodzakelijke aanpassingen in de statuten en reglementen, dan zijn wij u graag van dienst.