Belangrijke wetswijziging Faillissementswet WHOA aangenomen door Tweede kamer

Datum 21-05-2020
Op 19 mei 2020 heeft de tweede kamer ingestemd met een wetswijziging van de faillissementswet. Het betreft de regeling WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) waarmee de rechtbank een onderhands akkoord tussen een onderneming en zijn schuldeisers betreffende de herstructurering van schulden kan goedkeuren (homologeren). De goedkeuring leidt ertoe dat het akkoord verbindend  is voor alle bij het akkoord betrokken schuldeisers. Schuldeisers die niet met het akkoord hebben ingestemd, kunnen toch aan het akkoord worden gebonden (dwingend akkoord) als de besluitvorming over en de inhoud van het akkoord aan bepaalde eisen voldoet.

De WHOA is een zeer belangrijke stap en wijziging voor schuldeisers om tot een akkoord te komen. Op dit moment kan een onderhands schuldsaneringsakkoord alleen tot stand komen als alle schuldeisers met het akkoord instemmen. Indien één schuldeiser weigert om in te stemmen met het akkoord, ongeacht de hoogte van zijn of haar vordering, kan dat ertoe leiden dat een onderneming alsnog failleert of dat andere schuldeisers, om een faillissement te voorkomen, een onevenredig deel van de herstructureringslasten voor hun rekening nemen.

De invoering van de WHOA lost dat probleem op. Het is een effectief middel om een akkoord gerechtelijk op te laten leggen. Hierdoor zullen dwarsliggers minder gauw kunnen overvragen en kan er overeenstemming worden bereikt door de finale beslissing van de rechter, waarmee een daadwerkelijke gang naar de rechter kan worden voorkomen.

De WHOA staat daarnaast open voor de goedkeuring van een akkoord waarbij een onderneming die geen overlevingskansen meer heeft, wordt afgewikkeld. De WHOA kan in die situatie worden toegepast als met een gecontroleerde afwikkeling van de bedrijfsvoering door middel van een akkoord buiten faillissement een beter resultaat behaald kan worden dan met een afwikkeling in faillissement.

Al met al biedt de WHOA ondernemingen in zwaar weer een goede oplossing om sneller te kunnen reorganiseren en door te starten. Nu dient het wetsvoorstel WHOA nog te worden aangenomen door de Eerste Kamer. Wij houden u op de hoogte van de voortgang van de wetswijziging.