Ben ik juridisch aansprakelijk voor milieuschade?

Datum 27-06-2012
Een milieucalamiteit bij uw bedrijf!
Van milieu aspecten naar juridische aspecten.

Na een milieucalamiteit is voor u de invloed op de verschillende milieu aspecten vrij snel duidelijk, maar hoe zit het eigenlijk met de juridische gevolgen van een milieucalamiteit? U behoort te weten binnen welke wettelijke kaders u uw bedrijfsactiviteiten kunt uitvoeren. Het aansprakelijk kunnen zijn voor de gevolgen van een milieucalamiteit is iets waar u niet altijd rekening mee houdt. Als ondernemer en/of KAM-coördinator wordt u wellicht door de overheid en derden (uw buurman) verantwoordelijk gehouden voor de gevolgen op het milieu/de omgeving. Dit kan uiteindelijk uitlopen op een juridische steekspel met aanzienlijke gevolgen. De wet kent een aantal algemene uitgangspunten voor aansprakelijkheid. Deze gelden ook voor milieuaansprakelijkheden. Ondanks uw goede wil, kunt u onrechtmatig hebben gehandeld met mogelijk vergaande (financiële) gevolgen. Daarnaast kent de Wet milieubeheer een aantal specifieke regelingen die voor u als ondernemer ook vergaande financiële gevolgen kunnen hebben. Gedacht kan worden aan het betalen van de (on)kosten voor het opruimen van verontreiniging voortvloeiende uit een milieu-incident. Blijft het bij vergaande financiële gevolgen voor uw bedrijf? Nee. Het is ook denkbaar dat het Openbaar Ministerie een onderzoek zal uitvoeren naar strafbare feiten. Het Openbaar Ministerie heeft de bevoegdheid om u als verdachte van een strafbaar feit langdurig te verhoren, hetgeen gecombineerd kan worden met (tijdelijke) gevanghouding. Zowel de directeur als een KAM-coördinator kunnen hier als direct verantwoordelijken mee geconfronteerd worden. Tot slot is denkbaar dat uw gehele onderneming de vergaande gevolgen van een milieu-incident niet te boven komt en zelfs failliet gaat. Wederom biedt de wet mogelijkheden om u als bestuurder aansprakelijk te stellen voor ontstane schulden, waaronder schulden voortvloeiende uit milieucalamiteiten.
 
Hebt u hierover vragen? Bel gerust met Peter van Rossum.