Besluit van algemene strekking en andere beslissingen

Datum 21-12-2015
Bericht geschreven door: mr. P. (Peter) van Rossum, advocaat
In deze nieuwsbrief wordt nader ingegaan op het bestuursrechtelijke begrip ‘besluit van algemene strekking’.
 
Wanneer een besluit geen beschikking is (voor meer uitleg hierover, zie de vorige nieuwsbrief), is het een besluit van algemene strekking. Hierbij kan tevens bij wettelijk voorschrift of besluit van een bevoegd bestuursorgaan worden bepaald dat de uniforme openbare voorbereidingsprocedure dient te worden gevolgd vóór het nemen van het besluit, krachtens artikel 3:10 lid 1 Algemene wet bestuursrecht (Awb). De Awb regelt ook dat voorbereiding van het besluit in het openbaar dient te geschieden en dat er kennis wordt gegeven van de terinzagelegging van de aanvraag of het ontwerp. Hierin wordt aangegeven wie inspraak mogen geven bij de voorbereiding van het besluit. Dit zijn in ieder geval de belanghebbenden gedurende zes weken vanaf het moment van de terinzagelegging (zie ook artikel 3:16 lid 1 Awb). Binnen zes maanden na de aanvraag beslist het bestuursorgaan (artikel 3:18 lid 1 Awb) en na de bekendmaking van het besluit zal deze in werking treden (artikel 3:40 Awb).
 
Overigens bestaan er in het bestuursrecht ook andere beslissingen die geen besluiten zijn, maar daarmee voor wat betreft de bevoegdheid tot het instellen van bezwaar of beroep in de Awb wel worden gelijkgesteld. Zo wordt bijvoorbeeld een beschikking tot afwijzing van een verzoek tot het geven van een beschikking/ aanvraag (artikel 1:3 lid 2 Awb), gelijkgesteld met een besluit. Verder wordt alleen voor bezwaar en beroep (het bestuursprocesrecht) “de schriftelijke weigering een besluit te nemen” gelijkgesteld met een besluit, dus ook een besluit van algemene strekking (artikel 6:2 aanhef en sub a. Awb). Daarnaast kan men ook bezwaar en beroep instellen tegen de fictieve weigering (het niet tijdig nemen) van een besluit (artikel 6:2 sub b. Awb). Tevens geldt als besluit nog de beslissing inzake vergoeding voor onverschuldigde betaling (artikel 6:203 BW) en een schriftelijke beslissing die is genomen op basis van een vermeend onrechtmatig besluit. 
 
Indien u vragen heeft over voormeld onderwerp of anderszins, maak dan een afspraak met een specialist van Van Rossum Advocaten en wij zullen u met plezier van dienst zijn.