Bestuurdersaansprakelijkheid in het kader van huurachterstand

Datum 21-03-2019
Bericht geschreven door: mr. P. (Peter) van Rossum, advocaat
Stel, u verhuurt uw bedrijfsruimte aan een onderneming. Indien de huurder haar verplichtingen niet nakomt, doordat de huurtermijnen bijvoorbeeld niet betaald worden, kunt u als verhuurder de vennootschap hiervoor aansprakelijk stellen. Het is niet uitgesloten dat er zich omstandigheden kunnen voordoen die ertoe leiden dat u ook de bestuurder van deze vennootschap-huurder persoonlijk aansprakelijk kan stellen. Het aansprakelijk stellen van zowel de vennootschap als haar bestuurder kan als gevolg hebben dat u als verhuurder een grotere kans heeft om de niet betaalde huurtermijnen te innen. Hoe zit dit precies?
 
Voorbeeld
Het komt geregeld voor dat de eigenaar van een bedrijfspand dit pand verhuurt aan een vennootschap, bijvoorbeeld een B.V. Er kunnen problemen tussen de verhuurder en de huurder ontstaan op het moment dat de huurder de overeengekomen huurtermijnen niet betaalt. Als de huurder geen goede reden heeft om de huur niet te betalen, kan dit er toe leiden dat de verhuurder de mogelijkheid heeft om de huurovereenkomst op te zeggen. (Zie bijvoorbeeld: Ktr Rotterdam 17 maart 2017, RVR 2017/61 en Hof Arhem-Leeuwarden, 5 augustus 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:6188). Vervolgens komt de vraag aan de orde wat dit voor gevolg heeft op de huurachterstand.
 
Bestuurdersaansprakelijkheid
Een rechter kan tot het oordeel komen dat een bestuurder van de vennootschap-huurder heeft toegelaten of bewerkstelligd dat de huurder de contractuele verplichtingen niet nakomt. Dit kan ertoe leiden dat deze bestuurder tegenover de verhuurder aansprakelijk is voor de daardoor veroorzaakte schade. Deze aansprakelijkheid wordt aangenomen als het handelen of nalaten van de bestuurder zodanig onzorgvuldig is geweest, dat hem daarvan persoonlijk een voldoende ernstig verwijt kan worden gemaakt. Wanneer is er sprake van een ernstig verwijt? Dit hangt sterk af van de omstandigheden van het geval. Ter illustratie volgt een aantal voorbeelden: (i) Er hebben zich geen gebreken voorgedaan die het opschorten van de huur rechtvaardigen; (ii) indien de verhuurder tekort zou schieten in haar verplichtingen, is de huurder gehouden dat deel van de huur te betalen dat in overeenstemming is met de mate waarin het pand wel gebruikt kan worden, het volledig opschorten van de huurbetaling zal niet snel gerechtvaardigd zijn; en (iii) als de vennootschap-huurder de huurtermijnen niet kan betalen is het aan de bestuurder om maatregelen te treffen, bijvoorbeeld het aanvragen van een faillissement, het nalaten van treffen van maatregelen kan tot persoonlijke aansprakelijkheid leiden.
 
Het incasseren van de huurachterstand 
Als komt vast te staan dat tevens de bestuurder aansprakelijk is voor de huurachterstand, nemen uw verhaalsmogelijkheden als verhuurder toe. U kan zowel het vermogen van de vennootschap-huurder als het vermogen van de bestuurder aanspreken om de huurachterstand voldaan te krijgen.  Indien incassobrieven niet het gewenste effect hebben, kunt u overgaan tot het leggen van beslag en het voeren van een gerechtelijke procedure. In deze procedure kunt u nogmaals zowel de vennootschap-huurder als de bestuurder betrekken.
 
Wat kunnen wij voor u doen?
Advocatenkantoor van Rossum onderscheidt zich doordat er jarenlang ervaring is opgedaan met zowel het verrichten van incassowerkzaamheden, als het adviseren en procederen op het gebied van vastgoed. Wij hebben specialistische kennis in huis met betrekking tot het vastgoedrecht, bouwrecht, huurrecht en ruimtelijk bestuursrecht. Bovenstaande problematiek laat zien dat het in deze markt van belang is om te weten wat uw positie is indien uw vorderingen niet worden voldaan. Bij Van Rossum bieden wij u de helpende hand door onze specialistische kennis in te zetten bij het incasseren van vorderingen.
 
Heeft u vragen over onze dienstverlening? Twijfelt u dan niet om contact met ons op te nemen.
 
mr. P. (Peter) van Rossum, 088 – 1770111, p.vanrossum@vanrossumadvocaat.nl


Deze nieuwsbrief wordt zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Niettemin kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor mogelijke onjuiste berichtgeving.