Betaling afdwingen in de bouw via het retentierecht

Datum 21-05-2013
Bericht geschreven door: mr. P. (Peter) van Rossum, advocaat
Een probaat middel tegen wanbetalers en faillissementen.
 
Het retentierecht geeft de schuldeiser de bevoegdheid om de nakoming van een verplichting tot afgifte van een zaak aan zijn schuldenaar op te schorten, totdat zijn vordering wordt voldaan (artikel 290, boek 3 Burgerlijk Wetboek). Ook derden die een recht op de zaak hebben zullen het retentierecht moeten dulden.

Het retentierecht is een vergaand middel. Wanneer men wenst over te gaan tot het uitoefenen van het retentierecht dient men eerst een zorgvuldige afweging te maken. Het uitoefenen van het retentierecht kan nadelige gevolgen hebben voor de opdrachtgever en wordt begrensd door de redelijkheid en billijkheid. De belangen van de opdrachtgever en of andere derden mogen niet onevenredig worden geschaad. 

Aan welke eisen moet het retentierecht voldoen:
  1. In beginsel moet er sprake zijn van een opeisbare vordering van schuldeiser op opdrachtgever. In bepaalde gevallen kan het voldoende zijn dat de vordering niet opeisbaar is, omdat er sterke aanwijzingen zijn dat de opdrachtgever (toch) niet zal overgaan tot betaling. Bijvoorbeeld indien de opdrachtgever schriftelijk heeft medegedeeld dat hij de nog openstaande vorderingen niet zal voldoen.
  2. Feitelijke macht uitoefenen. Het gebouw moet worden afgesloten. Hek met sloten er omheen. De schuldeiser moet de feitelijke macht over de zaak uitoefenen. De naam van de schuldeiser moet duidelijk zichtbaar bij het gebouw worden gepresenteerd. De opdrachtgever en andere derden worden de toegang ontzegd. Geen uitzonderingen. Als de schuldeiser werknemers (van derden) toelaat in het gebouw kan het retentierecht verloren gaan. Als de opdrachtgever het retentierecht probeert aan te tasten door bijvoorbeeld de sloten te vervangen dient daarop direct actie te worden ondernomen. In bepaalde gevallen is bewaking noodzakelijk.
Het retentierecht kan ook worden toegepast bij bijvoorbeeld auto’s. De garage kan de auto onder zich houden totdat er is betaald.

Mocht u nog vragen hebben neem dan contact op met Peter van Rossum 06-54366691