Buitengerechtelijke incassokosten

Datum 01-09-2015
Bericht geschreven door:
De Hoge Raad [1] heeft op 10 juli 2015 een belangrijke uitspraak gedaan met betrekking tot het toepassen van buitengerechtelijke incassokosten. Met deze uitspraak geeft de Hoge Raad duidelijkheid aan B2B-partijen.

Kosten in de zin van art. 6:44 BW
De Hoge Raad heeft geoordeeld dat buitengerechtelijke incassokosten vallen onder het begrip “kosten” zoals vastgelegd in art. 6:44 BW. Dit betekent vervolgens dat betaling van een op een bepaalde verbintenis toe te rekenen geldsom als eerste in mindering strekt op de kosten, dan de verschenen rente en daarna pas op de hoofdsom en de lopende rente. De Hoge Raad is ondermeer tot het oordeel gekomen dat art. 6:44 BW de strekking heeft om de schuldeiser tegen schade te beschermen. Daarmee strookt dat buitengerechtelijke incassokosten vallen onder het begrip “kosten“ in art. 6:44 BW. Aldus heeft de schuldeiser aanspraak op de rente over het openstaande gedeelte van de hoofdsom totdat dit gedeelte volledig is voldaan. Aan dit belang van de schuldeiser komt meer gewicht toe dan aan het belang van de niet tijdige betalende schuldenaar.
 
Ambtshalve matigen buitengerechtelijke incassokosten door rechter?
De Hoge Raad heeft ook duidelijkheid gegeven met betrekking tot de hoogte van de incassokosten bij B2B-procedures. Bij B2B-procedures wordt bij de toepassing van buitengerechtelijke incassokosten meestal een vast percentage conform de algemene voorwaarden van schuldeiser gehanteerd. Nu heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een rechter, mits voldoende gemotiveerd, de incassokosten kan matigen tot een bedrag conform de Wet Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK).
 
Als B2B-partijen dus andere afspraken over het toepassen van buitengerechtelijke incassokosten hebben gemaakt, maakt dit voor de beoordeling van de rechter niet uit. De rechter heeft, door deze uitspraak van de Hoge Raad, een grote beoordelingsvrijheid. Overigens zal in alle gevallen door de rechter naar de omstandigheden en bedoelingen van partijen worden gekeken, alvorens de rechter tot matiging van de buitengerechtelijke incassokosten overgaat. Uitgangspunt blijft altijd dat het toepassen van buitengerechtelijke incassokosten ten laste van de schuldenaar redelijk moeten zijn.
 
Het blijft te allen tijde van belang om afspraken over kosten goed vast te leggen in de algemene voorwaarden dan wel in de tussen partijen geldende overeenkomst. Als er niets geregeld is, dan valt u terug op de Wet Buitengerechtelijke Incassokosten. Gevolg hiervan is dat u daardoor zelf een deel van de kosten moet dragen.
 
 
 
Deze nieuwsbrief wordt zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Niettemin kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor mogelijke onjuiste berichtgeving.
 

[1] Bron: ECLI:NL:HR:2015:1868