De arbeidsongeschikte werknemer

Datum 15-03-2017
De arbeidsongeschikte werknemer

Met de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter is de verantwoordelijkheid voor re-integratie van een zieke werknemer onmiskenbaar bij de werkgever en de werknemer gezamenlijk komen te liggen. Tijdens de eerste twee jaar ziekte dient de verzuimbegeleiding en re-integratie door de werkgever, werknemer en arbodienst te worden ingevuld en uitgevoerd. In deze periode heeft de werknemer een aantal verplichtingen, die onderverdeeld kunnen worden in drie fases:
  • De ziekmelding en de beoordeling van arbeidsongeschiktheid.
  • Het arbeidsongeschiktheidsproces.
  • De re-integratie inspanningen.
 
De ziekmelding en de beoordeling van arbeidsongeschiktheid
 
Zodra er sprake is van arbeidsongeschiktheid, is de werknemer dat verplicht te melden aan de werkgever. Dit is niet met zoveel woorden vastgelegd in de wet maar op grond van goed werknemerschap kan worden verlangd, dat een werknemer aan de werkgever laat weten dat hij zijn arbeid niet kan verrichten. De werkgever heeft dan de mogelijkheid om het nadeel dat voortvloeit uit de arbeidsongeschiktheid op te vangen. Hierbij kunt u denken aan het zoeken of oproepen van een vervanger, maar ook het melden van de arbeidsongeschiktheid bij een verzekeraar.
 
Het arbeidsongeschiktheidsproces
 
Een werknemer dient er alles aan te doen om mee te werken aan genezing op straffe van het verlies van aanspraak op loon. Een zieke werknemer heeft namelijk geen recht op loondoorbetaling zolang door zijn toedoen de genezing wordt belemmerd of vertraagt.
 
In de wet zijn een aantal plichten opgenomen waaraan een werknemer moet voldoen tijdens zijn arbeidsongeschiktheid. Bij ziekte dient een werknemer gevolg te geven aan redelijke voorschriften van de werkgever. Verder moet een werknemer meewerken aan het opstellen, bijstellen en evalueren van het plan van aanpak. Als laatste heeft de werknemer de verplichting om passende arbeid te verrichten waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt.
 
Re-integratie inspanningen
 
Bij de re-integratie ligt er zowel voor de werknemer als de werkgever een verantwoordelijkheid.  Het is voor de werkgever een verplichting om er alles aan te doen om de werknemer weer terug te laten keren naar zijn werkplek. Dit kan op allerlei manieren door bijvoorbeeld het ontheffen van een deel van de oude taken maar ook aanpassing van de arbeidsorganisatie kan van een werkgever worden geëist.
 
Toch heeft een werknemer ook verplichtingen bij re-integratie. Een werknemer moet bijvoorbeeld een redelijk aanbod voor passende arbeid accepteren. Als het aanbod niet redelijk is, dan kan de werknemer dit weigeren. Is het wel een redelijk aanbod en de werknemer weigert hieraan te voldoen, dan kan de werkgever een sanctie aan de werknemer opleggen zoals geen recht op loondoorbetaling voor de periode dat hij niet werkt.
 
Wilt u meer informatie over dit onderwerp of op het gebied van arbeidsrecht, dan kunt u contact opnemen met Van Rossum Advocaten, 088-1770111.


Deze nieuwsbrief wordt zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Niettemin kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor mogelijke onjuiste berichtgeving.