De jaarrekening van de Flex B.V.

Datum 29-01-2013
Bericht geschreven door:
In onze eerdere nieuwsbrieven zijn de belangrijkste wijzigingen in de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht al aan de orde geweest. Nog niet besproken is de wijziging met betrekking tot de jaarrekeningverplichting voor de directeur-groot-aandeelhouder (dga). Het is op grond van de nieuwe wetgeving, zoals vastgelegd in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, voor de dga een stuk eenvoudiger geworden om de jaarrekening vast te stellen en décharge te verlenen.

Onder het tot 1 oktober 2012 geldende recht diende de dga de volgende weg te bewandelen: het opmaken van de jaarrekening door het bestuur, ondertekening daarvan door de bestuurders (en, indien van toepassing, de commissarissen), vervolgens de vaststelling door de algemene vergadering van aandeelhouders (a.v.a.), waarna uiteindelijk door de a.v.a. nog een apart besluit moest worden genomen voor het verlenen van décharge. Dit was tamelijk omslachtig, zeker voor een enig bestuurder en aandeelhouder van een vennootschap.
 
In de nieuwe wet is ervoor gekozen om dit eenvoudiger te doen. Indien alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn, geldt de ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders (en commissarissen) als vaststelling van de jaarrekening en leidt dit automatisch tot décharge. Een apart besluit is daarvoor niet meer nodig. Voorwaarde is wel dat alle zogeheten vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn gesteld om kennis te nemen van de opgemaakte jaarrekening en met deze wijze van vaststelling hebben ingestemd.
 
Wilt u meer weten over de consequenties van de nieuwe wetgeving voor uw onderneming, neem dan gerust contact met ons op.