De nieuwe Arbowetgeving

Datum 27-09-2017
Bericht geschreven door: mr. M. (Marcel) Zuidema
Per 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowetgeving in werking getreden. In de nieuwe wetgeving krijgt de werkgever meer verplichtingen en de werknemer meer rechten. De wijzigingen zijn vooral gericht op preventie met als doel arbeid gerelateerde klachten en beroepsziekten zoveel mogelijk te voorkomen.

De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:
  • Elke werkgever is verplicht om minimaal een basiscontract af te sluiten met de arbodienstverlener;
  • De werkgever is verplicht om de werknemer in staat te stellen om de bedrijfsarts te bezoeken als hij vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot zijn werk. De werknemer heeft dit recht ook als er nog geen sprake is van klachten of uitval;
  • Iedere werknemer heeft het recht om een second opinion te vragen als hij het niet met het advies van de bedrijfsarts eens is. De werkgever moet de second opinion betalen;
  • De bedrijfsarts heeft het recht om iedere werkplek vrijelijk te bezoeken zodat hij zich een goed beeld kan vormen van de arbeidsomstandigheden;
  • De bedrijfsarts moet beroepsziekten melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten;
  • Iedere bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben. Dit geldt ook voor niet gecertificeerde bedrijfsartsen;
  • De bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen;
  • De rol van de preventiemedewerker wordt verstrekt. De benoeming van de persoon zal met instemming van de OR of PVT plaats moeten vinden;
  • De Arboarts dient nauw samen te werken met de preventiemedewerker.
Indien het huidige contract met uw arbodienstverlener is ingegaan voor 1 juli 2017 geldt voor u het overgangsrecht. U heeft dan tot 1 juli 2018 de tijd om uw contract aan te passen.

De Arbeidsinspectie is belast met de handhaving van de wet. De arbeidsinspectie ziet erop toe dat er een basisovereenkomst met de arbodienstverlener is gesloten en dat de daarin opgenomen elementen worden nagekomen. Voorts kan er een boete worden opgelegd indien beroepsziekten niet worden gemeld.

Wilt u meer weten neem dan contact op met mr. M. Zuidema, tel 0591-646882