Digitaal procederen vanaf 2015

Datum 12-02-2014
Bericht geschreven door:
Als het aan Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie ligt zal met ingang van 1 januari 2015 mogelijk zijn digitaal te procederen. Aan het wetsvoorstel wordt al lange tijd gewerkt en zoals het er nu uit ziet zal deze vanaf 2015 in werking treden. Omdat de overstap van papieren dossiers naar enkel digitale dossiers erg groot is zal het digitaal procederen stapsgewijs worden ingevoerd.
 
Deze wetswijziging moet er voor zorgen dat de rechtspraak toegankelijker wordt en procedures eenvoudiger en sneller worden. De digitale weg wordt de hoofdweg, wat betekent dat het starten van een procedure of het indienen van stukken in een procedure verplicht wordt. Iedere rechtzoekende krijgt een digitaal dossier met daarin een tabblad “mijn zaak”. Hier worden de processtukken digitaal ingediend en kunnen partijen iedere stap in het proces volgen. Uiteindelijk zal ook daar de uitspraak van de rechter te zien zijn. Enkel burgers die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf, die niet worden bijgestaan door een advocaat of gemachtigde, mogen nog stukken papieren stukken indienen.
 
Er lopen op dit moment al een aantal pilots, te weten binnen het bestuursrecht en bij een tweetal kantongerechten (Rotterdam en Oost-Brabant). Procederen bij voornoemde kantongerechten is op dit moment alleen nog maar mogelijk bij relatief eenvoudige zaken. Mocht de zaak te complex zijn dan wordt de zaak alsnog doorverwezen naar de “gewone” rechter. Andere voorwaarden zijn dat beide partijen instemmen dat de procedure digitaal plaatsvindt en beide partijen doen afstand van de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. Deze voorwaarden zijn na invoering van de wetswijziging niet meer van toepassing.
 
Het wetsvoorstel leidt tot 5 wezenlijke veranderingen:      
  • de afzonderlijke dagvaarding en verzoekschrift in civiele zaken worden samengevoegd tot  één nieuwe procesinleiding, genaamd het verzoekschrift;
  • de verplichting tot betekening van de huidige dagvaarding wordt opgeheven;
  • er komen meer wettelijke termijnen voor het verrichten van specifieke processtappen;
  • de rechter kan meer regie voeren op het verloop van de procedure;
  • tenslotte wordt het in het burgerlijk procesrecht net als in het bestuursprocesrecht mogelijk om een procedure digitaal te starten en tijdens de procedure digitaal stukken in te dienen bij de rechter.
Binnen Van Rossum Advocaten wordt de voorgenomen wetswijziging met interesse in de gaten gehouden en zo nodig zullen wij u daarover verder informeren. Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, neem dan gerust contact op met ons kantoor.


Bronnen:  1. http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Landelijke-regelingen/Sector-kantonrecht/Pages/eKantonrechter.aspx
                 2. Memorie van Toelichting vereenvoudiging en digitalisering procesrecht d.d. 24 oktober 2013