Doorstart bedrijven eerder mogelijk?

Datum 26-11-2013
Bericht geschreven door:
Minister Opstelten wil het wettelijk mogelijk maken dat rechters al vóór het faillissement van een onderneming bekend maken wie ze aan zullen wijzen als curator. Deze werkwijze wordt pre-pack genoemd. De ondernemer kan dan met de toekomstig curator afstemmen of een doorstart na faillissement mogelijk zal zijn en welke voorwaarden daar aan worden gesteld. Voormeld blijkt uit het wetsvoorstel dat minister Opstelten 21 oktober jl. voor advies naar verschillende instanties heeft gestuurd.

De nieuwe regeling ondersteunt de goede ervaringen van de rechtbank die door middel van experimenten in de praktijk zijn opgedaan. De minister werkt aan maatregelen die een reorganisatie, herstructurering of doorstart buiten faillissement faciliteren om zo ondernemers aan te sporen om tijdig hulp te zoeken. Ook bevorderen deze maatregelen een doorstart van gezonde bedrijfsonderdelen na faillissement.

De minister wil voorkomen dat een bedrijf na een faillietverklaring in een negatieve spiraal terechtkomt; leveranciers die weigeren om door te leveren, klanten die weglopen en personeel dat op zoek gaat naar ander werk. Hierdoor kan de onderneming in korte tijd veel van haar waarde verliezen en wordt de kans op een doorstart van de gezonde bedrijfsonderdelen kleiner. De maatregel stelt de curator in staat om voorwerk te verrichten en daarna onmiddellijk na de faillietverklaring met zijn werk te beginnen en een doorstart zo snel mogelijk te realiseren. Dit voorkomt onnodig verlies van kapitaal en banen. Tevens is de kans hierdoor groter dat de opbrengst van de verkoop van levensvatbare onderdelen hoger uitvalt, waarmee er meer geld in de boedel valt en er meer vorderingen van de schuldeisers in het faillissement kunnen worden voldaan.

Een toekomstig curator zal belangen van de gezamenlijke crediteuren in het oog houden. Hij is dus geen toezichthouder of adviseur van de onderneming. Ook neemt hij niet de leiding van de onderneming over. De ondernemer behoudt vóór faillissement zelf het beheer en de beschikking over het vermogen van het bedrijf. Wel kan de toekomstig curator de ondernemer meegeven welke voorbereidingen wel (en juist niet) nodig zijn om de afwikkeling van een mogelijk faillissement en een eventueel daaropvolgende doorstart te bespoedigen.

Indien u vragen heeft over bovengenoemd wetsvoorstel, het realiseren van een doorstart of anderszins dan kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers van de sectie insolventie.