Dossieropbouw in het arbeidsrecht

Datum 08-03-2016
De wijzigingen die in het afgelopen jaar in het arbeidsrecht zijn doorgevoerd hebben grote gevolgen voor de relatie tussen werknemer en werkgever. Dit speelt vooral als er in deze arbeidsrelatie problemen ontstaan met het uiteindelijke gevolg dat de arbeidsovereenkomst opgezegd dan wel ontbonden dient te worden. In mijn vorige nieuwsbrieven heb ik reeds aangegeven dat de ontslagroutes onder het WWZ gewijzigd zijn. Bij langdurige ziekte en bedrijfseconomische omstandigheden dient er via het UWV een procedure te worden gestart. Overige geschillen (bijvoorbeeld disfunctioneren) dienen via de kantonrechter te worden behandeld.
 
Uit recente jurisprudentie blijkt dat kantonrechters thans ontslagverzoeken vaker afwijzen dan vóór de wetswijziging. De reden hiervoor zou onder andere kunnen zijn dat werkgevers het personeelsdossier onvoldoende hebben opgebouwd en vastgelegd. Het is voor een kantonrechter voor de beoordeling van het geschil namelijk doorslaggevend dat er door een werkgever een goed en zo volledig mogelijk personeelsdossier in de procedure wordt overgelegd. De kantonrechter kan namelijk alleen een arbeidsovereenkomst ontbinden als aan alle wettelijke criteria is voldaan. Hieronder heb ik een aantal punten uitgewerkt die noodzakelijk zijn voor het opbouwen van een zo volledig mogelijk personeelsdossier.
  • Maak een heldere functie- en taakomschrijving en bespreek dit met uw werknemer.
  • Minimaal eenmaal per jaar een beoordeling- en functioneringgesprek. Deze gesprekken dienen schriftelijk vastgelegd en voor akkoord te worden getekend door zowel de werkgever als de werknemer.
  • Als er ontwikkelpunten zijn, dan is het van belang dat werkgever aan werknemer de juiste scholing aanbiedt. Een werknemer moet vervolgens de ruimte en tijd krijgen om zich te kunnen verbeteren.
  • Het maken van verslagen van de afspraken tussen werkgever en werknemer en dan met name vastlegging van de verbeteracties of welke verbeterpunten aandacht behoeven.
  • Eventuele tekortkomingen van de werknemer maar ook frequent verzuim of te laat komen dient schriftelijk te worden vastgelegd.
  • Als laatste punt is van belang dat indien er geen passende arbeid binnen redelijke termijn mogelijk is, zelfs niet met behulp van scholing, dit schriftelijk vastgelegd dient te worden. 
Bij een ontslagverzoek bij disfunctioneren zijn naast een zo volledig mogelijk personeelsdossier ook de volgende punten van belang:
  • een werkgever moet kunnen aantonen dat een werknemer tijdig op de hoogte is gesteld van het feit dat hij niet goed functioneert;
  • verder moet de werkgever kunnen aantonen dat hij zijn werknemer voldoende gelegenheid heeft gegeven om zijn functioneren te verbeteren;
  • ook moet voor de kantonrechter duidelijk zijn dat het disfunctioneren van de werknemer  niet te wijten is aan de werkgever omdat deze onvoldoende zorg heeft besteed aan scholing of arbeidsomstandigheden van een werknemer;
  • als laatste is van belang dat als een werknemer niet kan worden herplaatst binnen een redelijke termijn, zo dan niet met behulp van scholing, dit door de werkgever aan de werknemer schriftelijk met een onderbouwing wordt meegedeeld. 
Als uw personeelsdossier niet aan bovengenoemde punten voldoet, dan is de kans zeer groot dat bij een eventueel geschil het verzoek tot ontbinding door de kantonrechter wordt afgewezen. Wilt u meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact met ons op op 088-1770111.

 
Deze nieuwsbrief wordt zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Niettemin kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor mogelijke onjuiste berichtgeving.