Een illegaal gebouwd bouwwerk op mijn perceel? Dat wist ik helemaal niet!

Datum 27-09-2012
Bericht geschreven door:
U heeft in het verleden een woning inclusief bijgebouwen gekocht en maakt hier al jaren gebruik van. Nu blijkt plotseling dat de bijgebouwen zonder vergunning zijn gebouwd en ook in strijd met het bestemmingsplan zijn. U weigert de gebouwen te verwijderen. Immers, u had geen enkele betrokkenheid bij het bouwen van de in het verleden gebouwde bijgebouwen. In de gemeente Peel en Maas (bij Roermond) kwam deze zaak voor de rechter. Het college van burgemeester en wethouders had een dwangsom opgelegd in verband met overtreding van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (bouwen van een bouwwerk zonder vergunning) alsmede vanwege strijdigheid met de voorschriften van het bestemmingsplan (het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan). De eigenaar was in 1994 eigenaar geworden van het perceel en zijn argument was dat hij geen wetenschap van de illegale bouwwerken en dat hem niet is aan te rekenen dat ten tijde van de eigendomsverkrijging bouwwerken aanwezig waren waarvoor geen bouwvergunning was verleend. De rechtbank gaat mee met dit argument en oordeelt dat de eigenaar niet aan te merken is als overtreder in de zin van de wet (Wabo). Wel oordeelt de rechtbank dat de eigenaar het bestemmingsplan overtreedt (hij maakt immers op een wijze gebruik van zijn grond zoals dit op grond van het bestemmingsplan niet is toegestaan), maar het strijdige gebruik is iets anders dan het bouwen van een bouwwerk. De rechtbank was van mening dat de bouwwerken – in ieder geval voorlopig – konden blijven staan. Zie de uitspraak van de rechtbank Roermond 6 maart 2012, Awb 11/926