Eerste uitspraak eKantonrechter is een feit

Datum 09-04-2014
Bericht geschreven door:
In mijn nieuwsbrief van 12 februari 2014 schreef ik over de komst van het digitaal procederen en de daarop vooruitlopende pilots bij een tweetal kantongerechten (Rotterdam en Oost-Brabant). Bij deze kantongerechten is het nu al mogelijk om, onder bepaalde voorwaarden, digitaal te procederen. Inmiddels is er een eerste uitspraak van de zogenoemde eKantonrechter. [1]

De procedure ging over non-conformiteit bij verkoop van een woning. In april 2011 werd de woning door verkoper geleverd aan de koper. In de herfst van dat jaar, het moment dat de verwarming voor het eerst aanging, merkte koper op dat er uit een aantal koudwaterkranen ineens warm water kwam. Koper heeft dit laten onderzoeken en de oorzaak van het probleem bleek de leiding van de verwarming te zijn, die te dicht langs de leiding van het koud water ligt. Het water in de koudwaterleiding wordt hierdoor opgewarmd met als gevolg: warm water uit de koude kraan.

De koper van de woning startte een procedure bij de eKantonrechter in Oost-Brabant. Nadat partijen digitaal hun standpunt kenbaar hadden gemaakt vond er een zitting plaats, waarna de rechter uitspraak heeft gedaan. Dit alles binnen een tijdsbestek van 8 weken.

De kantonrechter oordeelde dat de woning niet voldoet aan de overeenkomst zodat er sprake is van non-conformiteit. Volgens de kantonrechter mag een koper van een woning verwachten dat het gekochte bij levering voldoet aan de bij of krachtens wet vastgestelde veiligheidsnormen. Op grond van artikel 6.12 lid 1 van het Bouwbesluit (drinkwatervoorziening) mag de temperatuur van drinkwater niet hoger zijn dan 25°. Dit in verband met de kans op legionella. Bij metingen, uitgevoerd door een installatiebedrijf, is gebleken dat er in de onderhavige woning water uit verschillende koudwaterkranen kwam met een temperatuur hoger dan 36°. Aan artikel 6.12 lid 1 Bouwbesluit wordt dus niet voldaan.

De kans op legionella is klein, immers in de zomerperiode zal het probleem zich niet voordoen en in de winter zal het water alleen lang stil staan wanneer de koper op vakantie gaat. Maar er is wel een risico en daarbij kunnen de gevolgen ernstig zijn. Daarbij haalt de rechter jurisprudentie aan met betrekking tot aansprakelijkheid voor gevaarzettende omstandigheden. Met andere woorden; de verkoper had het risico op legionella uit moeten sluiten omdat dat relatief eenvoudig was. Tot slot sluit de rechter aan bij het Gebrekenboek dat de Huurcommissie in vergelijkbare situaties bij huurwoningen gebruikt. Daarin is opgenomen dat in vergelijkbare situaties bij huurwoningen het woongenot wordt geschaad en een gevaarsituatie voor de bewoner betekent.

Het verweer van de verkoper dat deze niet op de hoogte was van het gebrek acht de rechter niet aannemelijk. Warm water uit een koudwaterkraan is een dermate abnormaal verschijnsel dat het niet anders kan dan dat verkoper dit gemerkt heeft. Aan het verweer gaat de kantonrechter dan ook volledig voorbij. De koper wordt daarmee, in de eerste uitspraak gedaan door de eKantonrechter, in het gelijk gesteld.