Geen extra aanmaning incassokosten

Datum 16-09-2014
Bericht geschreven door:
De Hoge Raad heeft in het arrest van 13 juni 2014[1] geoordeeld dat geen extra aanmaning is vereist voor het vorderen van incassokosten. Met deze uitspraak is nu voor schuldeisers duidelijkheid ontstaan ten aanzien van een in de literatuur en rechtspraak ontstane discussie met betrekking tot de vordering van incassokosten.
 
Deze betreffende discussie is ontstaan naar aanleiding van de wijziging van artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek (welk artikel betrekking heeft op het vorderen van incassokosten). Met deze wetswijziging is beoogd schuldenaren tegen onredelijk hoge incassokosten te beschermen.
 
Twee weken
Door onder andere een uitlating van de minister dat ‘incassokosten bij een consument enkel in rekening kunnen worden gebracht nadat deze tenminste een aanmaning heeft ontvangen en na veertien dagen een brief over de verschuldigdheid van de incassokosten ontvangen, wanneer betaling is uitgebleven’, ontstond verwarring in de literatuur en rechtspraak. In een adviesrapport naar aanleiding van een landelijk overleg van rechters werd vorig jaar dan ook gesteld dat alvorens de incassokosten gevorderd kunnen worden van de consumentschuldenaar, een tweede aanmaning verzonden dient te zijn.
 
Niet verplicht
De Hoge Raad heeft in bovengenoemd arrest nu bepaald dat voor het kunnen innen van incassokosten, de schuldeiser na de bekende “veertiendagenbrief” geen extra aanmaning hoeft te sturen. Voor de verschuldigdheid van de vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten is niet relevant welke incassohandelingen de schuldeiser heeft verricht.  De maximale hoogte van de vergoeding is immers uitsluitend gerelateerd aan de hoogte van de verschuldigde hoofdsom en niet aan de aard en omvang van de verrichte incassowerkzaamheden. De Hoge Raad heeft ten aanzien van deze vraag geoordeeld dat de veertiendagenbrief naar zijn aard ook zelf een incassohandeling behelst. De schuldeiser hoeft niet ‘nog nadere incassohandelingen te verrichten’.
 
Op grond van dit arrest komt dan ook expliciet vast te staan dat geen extra aanmaning is vereist, alvorens de incassokosten van de consumentschuldenaar gevorderd kunnen worden. Het versturen van één aanmaning over het betalen van deze kosten is voldoende.