Herijking faillissementsrecht: modernisering procedures

Datum 25-03-2014
Bij brief van 26 november 2012 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie, de heer Opstelten, het wetgevingsprogramma 'Herijking Faillissementsrecht' aangekondigd. Voormeld programma is opgebouwd vanuit drie delen; bestrijding van faillissementsfraude, versterking van het reorganiserend vermogen van bedrijven (onder andere door middel van pre-pack) en de modernisering van procedures. Aan de eerste twee delen van dit drieluik is in vorige nieuwsbrieven aandacht besteed. In deze nieuwsbrief zal kort worden ingegaan op de modernisering van procedures. 
 
De curator neemt een centrale positie in bij de afwikkeling van een faillissement. Minister Opstelten overweegt fraudebestrijding tot wettelijke taak van de curator te maken. Daarnaast wenst de minister de informatiepositie van de curator te versterken, door de failliet een algemene informatie- en medewerkingsplicht op te leggen jegens de curator, waaronder de verplichting om de curator toegang te laten verkrijgen tot eventuele buitenlandse banktegoeden en versleutelde digitale bestanden. 

Tevens is de minister voornemens de faillissementsprocedures zijnde faillissement, surseance van betaling en de wettelijke schuldsaneringsregeling te moderniseren door de procedures efficiënter en transparanter te maken. Bovendien zullen de procedures dusdanig worden ingericht zodat deze meer voldoen aan de eisen van de moderne, digitale tijd en daardoor binnen een behoorlijke termijn kunnen worden afgewikkeld. Zo zullen de mogelijkheden van internet beter worden benut. De kennisopbouw bij de rechterlijke macht zou verstevigd worden door de aanstelling van een gespecialiseerde insolventierechter. De noodzaak van een fysieke verificatievergadering zal komen te vervallen, er komt een deadline voor het indienen van vorderingen en er komt meer flexibiliteit bij de samenstelling van de schuldeiserscommissie.

De herijking van de faillissementswet is een complexe operatie welke verschillende belanghebbenden zal treffen. Echter is gebleken dat onder deze belanghebbenden brede steun bestaat voor de daarbij door het kabinet geformuleerde prioriteiten. Als u vragen heeft over bovengenoemd wetsvoorstel, de modernisering van procedures of anderszins dan kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers van de sectie insolventie.