Herziening Europese insolventie verordening

Datum 01-07-2014
Bericht geschreven door:
Bij brief van 26 november 2012 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie, de heer Opstelten, het wetgevingsprogramma 'Herijking Faillissementsrecht' aangekondigd. Voormeld programma is opgebouwd vanuit drie delen; bestrijding van faillissementsfraude, versterking van het reorganiserend vermogen van bedrijven (onder andere door middel van pre-pack) en de modernisering van procedures. Aan voormeld is reeds in vorige nieuwsbrieven aandacht besteedt. In deze nieuwsbrief zal hierop aansluitend beknopt worden ingegaan op de herziening van de EU-Insolventieverordening.
Strikt genomen vallen de onderhandelingen over de herziening van de EU-Insolventieverordening buiten het bestek van het huidige wetgevingsprogramma, toch zijn ze niet helemaal los te zien van de werkzaamheden die worden uitgevoerd binnen het programma. De Europese discussie betreft een internationaal-privaatrechtelijk instrument waarin regels zijn neergelegd over rechterlijke bevoegdheid, toepasselijk recht, samenwerking en wederzijdse erkenning en geen materieel faillissementsrecht waar het programma op ziet. Toch zijn er raakvlakken.
 
Zo is het tegengaan van faillissementstoerisme een doelstelling van de herziening van de Europese Insolventieverordening. Hiervan is sprake wanneer een onderneming zijn activiteiten verplaatst naar een andere lidstaat met de bedoeling om een aanstaand faillissement onder een voor hem gunstiger rechtsstelsel – c.q. voor zijn schuldeisers nadeliger rechtsstelsel – te kunnen afwikkelen, wat als gevolg zal hebben dat zijn schuldeisers hierdoor worden benadeeld.
 
Tevens is voorgesteld om een koppeling te maken tussen de nationale insolventieregisters. Daarmee kan voorkomen worden dat frauduleuze bestuurders hun malafide activiteiten zonder meer ongehinderd vanuit een andere lidstaat kunnen voortzetten. Dit zou niet alleen bijdragen aan een transparant handelsklimaat, maar bovendien ook aan de bestrijding van faillissementsfraude.
 
Voorts bevat het Europese herzieningsvoorstel maatregelen die passen binnen één van de andere pijlers van het wetgevingsprogramma 'Herijking Faillissementsrecht', zijnde de verbetering van doorstartmogelijkheden voor bedrijven en het voorkomen van onnodige faillissementen. De Nederlandse commissie doet voorstellen om de samenwerking in grensoverschrijdende groepsfaillissementen te bevorderen. Dit voorstel, welke bedoeld is om een zo breed mogelijk akkoord door curatoren te bereiken, draagt bij aan betere doorstartmogelijkheden voor grensoverschrijdende bedrijven.
 
Tot slot is voorgesteld om het toepassingsgebied van de verordening uit te breiden tot pre-insolventie maatregelen en procedures die het herstel van economisch levensvatbare ondernemingen bevorderen. Hierdoor worden gezonde ondernemingen geholpen om te overleven. Het programma omvat eveneens maatregelen waarmee wordt getracht een tweede kans te creëren voor bedrijven met tijdelijke betalingsproblemen.
Indien u vragen heeft over bovenvermelde insolventieverordening, het wetgevingsprogramma 'Herijking Faillissementsrecht' of anderszins dan kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers van de sectie insolventie.