​Het bestuursrechtelijke besluit uitgelegd

Datum 23-11-2015
Bericht geschreven door: mr. P. (Peter) van Rossum, advocaat
In deze nieuwsbrief wordt u wederom meegenomen in de wereld van het bestuursrecht en zal er nader worden ingegaan op de betekenis en inhoud van bestuursrechtelijke besluiten.   
 
Het ‘besluit’ is een kernbegrip in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en dient te worden gedefinieerd als een schriftelijke beslissing gemaakt door een bestuursorgaan inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. Onder voormelde besluiten vallen beschikkingen en besluiten van algemene strekking. Een besluit kan worden genomen uit initiatief van de overheid zelf, maar ook op aanvraag van een burger. In artikel 1:3 Awb worden regels gegeven voor voorbereiding, motivering, inhoud en bekendmaking van besluiten. Tevens worden de regels voor bezwaar en beroep tegen deze besluiten bepaald. Als u succesvol (ontvankelijk) bezwaar  wilt indienen tegen een besluit van een overheidsorgaan, kan dat alleen indien er sprake is van een besluit in de zin van de Awb. Deze regels zijn als volgt.
 
Een besluit kan pas worden genomen nadat deze zorgvuldig is voorbereid door het bestuursorgaan, door middel van vergaarde kennis over relevante feiten, het afwegen van verschillende belangen en het horen van belanghebbenden en mogelijk ook deskundigen. Het bestuursorgaan heeft de plicht om voldoende informatie te verstrekken bij het besluit, er dient correct en behulpzaam te worden omgegaan met burgers (volgens het fair play beginsel). Ook dient een burger vooraf gewaarschuwd te worden indien een voor hem negatief besluit dreigt te worden genomen.
 
Er dient binnen een redelijke termijn een zorgvuldig en deugdelijk gemotiveerd besluit te worden genomen. De mogelijk nadelige gevolgen voor belanghebbenden mogen niet onevenredig groot zijn in verhouding tot het doel van het besluit. Het besluit moet navolgbaar en logisch zijn. Overigens is motivatie van een besluit niet altijd nodig, bijvoorbeeld wanneer een tweede aanvraag voor een besluit wordt ingediend zonder nieuwe feiten.
 
De inhoud van het besluit dient eerlijk en juist te zijn. Gelijke gevallen moeten gelijk worden behandeld. Ook is het vertrouwensbeginsel hierbij van kracht, er mag worden vertrouwd op vorige uitlatingen en daardoor ontstane verwachtingen. Hierop volgend moet er bekendmaking van het besluit en motivering hiervan plaatsvinden, bijvoorbeeld door publicatie in een (digitaal) nieuwsblad.
 
Indien u het oneens bent met een genomen besluit is er meestal mogelijkheid tot het aantekenen van bezwaar hiertegen. Wanneer bezwaar niet mogelijk is, dan rest de mogelijkheid tot administratief beroep of beroep bij de rechter. Bij Van Rossum Advocaten bent u van harte welkom voor een afspraak als wij u hierbij van dienst kunnen zijn.