Hoger beroep of verzet tegen faillietverklaring

Datum 13-05-2014
Bericht geschreven door:
Nadat een bedrijf of een persoon failliet is verklaard, zal er op zeer korte termijn moeten worden onderzocht of het zinvol of wenselijk is om hoger beroep of verzet tegen de faillietverklaring in te stellen. Tijdens de faillietverklaring zal er namelijk door de rechter-commissaris een curator aangesteld worden die gelijk zal aanvangen met het vereffenen van de onderneming. Zo zullen, indien er sprake is van een rechtspersoon, de huurovereenkomsten en arbeidsovereenkomsten meestal snel na het faillissement worden opgezegd ter voorkoming van hoge boedelkosten (kosten die bij voorrang boven de preferente- en concurrente vorderingen moeten worden voldaan). Ook zullen relaties zoals leveranciers en klanten het vertrouwen in de betreffende onderneming snel verliezen aangezien het onzeker is of de onderneming haar afspraken nog zal nakomen in geval van faillissement. Er zijn dan ook zeer korte termijnen verbonden aan de mogelijkheden tot het instellen van hoger beroep of verzet.

Als de gefailleerde tijdens de mondelinge behandeling van het faillissementsverzoek is verschenen staat slechts de mogelijkheid van hoger beroep open. Dit hoger beroep dient binnen acht dagen te zijn ingesteld door een advocaat. Indien degene die failliet is verklaard niet ter zitting is verschenen kan hij slechts verzet instellen, hetgeen binnen veertien dagen moet zijn gebeurd. Beide rechtsmiddelen kunnen zoals aangegeven slechts door een advocaat worden ingesteld. Het is dan ook raadzaam direct na een faillietverklaring contact met een advocaat op te nemen indien beroep of verzet wenselijk is; voormelde termijnen zijn immers snel verstreken.

Het insolventieteam van Van Rossum Advocaten heeft veel ervaring met het faillissementsrecht en is zeer goed in staat om ondernemers te adviseren bij een dreigend faillissement. Indien het faillissement reeds is uitgesproken, kan één van onze advocaten namens de ondernemer hoger beroep of verzet instellen. Als u vragen heeft over hetgeen bovenvermeld (of anderszins) dan kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers van de sectie insolventie.