Is een overeengekomen bouwtermijn een fatale termijn?

Datum 07-02-2019
Bericht geschreven door:
Het komt vaak voor dat partijen in het kader van een aannemingsovereenkomst afspreken dat oplevering van het werk na een x-aantal dagen zal plaatsvinden Wanneer zo’n termijn niet wordt gehaald, is het van belang om te weten wat de juridische positie van de betrokken partijen is. Immers, indien er sprake is van een fatale termijn, staat het de benadeelde partij vrij om de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen. Het gevolg van een fatale termijn is namelijk dat verzuim intreedt zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Wanneer is een overeengekomen bouwtermijn een fatale termijn?
 
Arrest ECLI:NL:GHARL:2018:10102
Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 20 november 2018 een arrest gewezen waarin bovenstaande problematiek aan de orde was. Partijen hadden een aannemingsovereenkomst gesloten onder toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden voor aannemingen in het bouwbedrijf 1992 (AVA 1992). In de overeenkomst was verder opgenomen dat het werk uiterlijk binnen dertig ‘werkbare dagen’ moest worden opgeleverd. Het Hof overwoog in algemene zin dat tussen partijen overeengekomen termijnen in principe een fataal karakter hebben. Hiervoor is wel vereist dat de termijn voldoende bepaalbaar is. Nu de AVA 1992 op de overeenkomst van toepassing waren verklaard, konden de dertig werkbare werkdagen volgens het Hof als voldoende bepaalbaar worden aangemerkt. Dit komt omdat in de AVA 1992 staat omschreven wat onder werkbare werkdagen wordt verstaan. Desalniettemin kunnen de inhoud van de overeenkomst, de aard van de verbintenis en de omstandigheden van het geval tot de conclusie leiden dat een termijn niet als fataal kan worden aangemerkt.
 
Belang voor de praktijk
In bouwcontracten worden termijnen vaak uitgedrukt in dagen, denk bijvoorbeeld aan werkbare dagen, ‘gewone’ werkdagen of kalenderdagen. Uit bovenstaande overwegingen van het hof kan niet rechtsreeks worden afgeleid of deze begrippen als voldoende bepaalbaar kunnen worden aangemerkt. In de situatie waarover het hof moest oordelen vulden de AVA 1992 namelijk het begrip ‘werkbare dagen’ in. De aan het bouwproject ten grondslag liggende juridische documenten moeten met zorgvuldigheid worden opgesteld. Het beginsel van contractvrijheid brengt mee dat het partijen vrij staat (expliciet) een fatale termijn overeen te komen, door daarbij bijvoorbeeld naar de wet te verwijzen. Hierdoor wordt voorkomen dat er achteraf discussie ontstaat. In geval van twijfel is het aan te bevelen om de wederpartij in gebreke te stellen.
 
Wat kunnen wij voor u doen?
Advocatenkantoor van Rossum ondersteunt ondernemingen en particulieren bij zaken die zien op vastgoedrecht, bouwrecht en huurrecht. Het kan daarbij gaan om het adviseren van verschillende partijen, maar indien nodig wordt er ook geprocedeerd. Daarnaast kunt u denken aan het ondersteunen bij het incasseren van (huur)vorderingen of het opstellen van contracten.
 
Heeft u vragen over onze dienstverlening op het gebied van bouwrecht, of over andere rechtsgebieden? Twijfelt u dan niet om contact met ons op te nemen.

Deze nieuwsbrief wordt zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Niettemin kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor mogelijke onjuiste berichtgeving.