Loonsanctie bij weigering passende arbeid

Datum 07-05-2013
Bericht geschreven door:
Ingeval van arbeidsongeschiktheid behoudt een werknemer gedurende 104 weken recht op loon. Dit recht heeft een werknemer niet voor de tijd, gedurende welke hij, hoewel hij daartoe in staat is, zonder deugdelijke grond weigert om passende arbeid te verrichten.

In een zaak die onlangs bij de kantonrechter van de rechtbank Noord-Nederland (locatie Groningen) speelde, kwam de vraag aan de orde of de werkgever over heeft mogen gaan tot het stopzetten van de betaling van het gehele salaris van een werknemer die weigerde passende arbeid te verrichten, dan wel dat dit slechts was toegestaan voor het aantal uren dat werknemer niet werkte maar wel daartoe in staat werd geacht.

De kantonrechter oordeelde dat volledige beëindiging van de loonbetaling voor de periode waarin een werknemer weigert re-integratief werk te verrichten de hoofdregel is. Uit de wet blijkt niet dat de loonstop betrekking heeft op het aantal uren waartoe een werknemer in staat wordt geacht passend werk te verrichten maar dit weigert. Wanneer de loonstop slechts betrekking zou hebben op het aantal uren waartoe een werknemer in staat wordt geacht passend werk te verrichten, zou de sanctie voor een belangrijk deel zijn effect verliezen, zo overweegt de kantonrechter. De sanctie van loonstopzetting heeft immers als doel de werknemer te prikkelen om te gaan werken zodat hij zo snel mogelijk volledig hersteld zal zijn.