Melden betalingsonmacht bij belastingdienst, wees er snel bij!

Datum 25-05-2016
Bericht geschreven door: mr. P. (Peter) van Rossum, advocaat
Om misbruik van rechtspersonen te kunnen aanpakken, beschikt de belastingdienst onder meer over de mogelijkheid om bestuurders persoonlijk aansprakelijk te stellen voor bepaalde onbetaald gebleven belastingschulden van de vennootschap, zoals de loon- en omzetbelasting. Bestuurders zijn echter in principe niet aansprakelijk te houden als tijdig melding wordt gedaan van betalingsonmacht. Dat is dan alleen anders, indien de belastingdienst aannemelijk maakt dat het niet betalen van de belastingschuld te wijten is aan kennelijk onbehoorlijk bestuur in een periode van drie jaar voorafgaande aan de melding.
 
Op 4 maart jl. heeft de Hoge Raad een arrest gewezen, waaruit blijkt dat het van bijzonder belang is om betalingsonmacht ten aanzien van verschuldigde belastingen zo spoedig mogelijk na het intreden van de betalingsonmacht aan de belastingdienst te melden. Ook als de betalingsonmacht eerst na afloop van de reguliere aangifte- en betalingstermijn ontstaat, moet deze volgens de Hoge Raad binnen twee weken aan de belastingdienst worden gemeld. Daarmee mag niet worden gewacht tot het opleggen van de naheffingsaanslag.
 
In bedoelde zaak had de (gewezen) bestuurder van een inmiddels failliete vennootschap de verschuldigde loonheffing niet betaald. De bestuurder stelt dat hij de betalingsonmacht niet heeft gemeld, omdat hiervan pas bleek nadat de termijn voor het melden al was verstreken. Hij meende daarom onder een ander wettelijk regime te vallen en de betalingsonmacht pas te hoeven melden na het opleggen van naheffingsaanslagen. Bovendien zou de belastingdienst startende ondernemers verzoeken te wachten met betaling van de verschuldigde loonheffing totdat een naheffingsaanslag is opgelegd. Daarmee wekte de belastingdienst volgens de bestuurder het gerechtvaardigde vertrouwen dat ook gewacht zou moeten worden met het melden van betalingsonmacht tot na ontvangst van de naheffingsaanslagen. Geen van deze betogen wordt door de Hoge Raad gevolgd. Omdat de naheffingsaanslag niet heeft geleid tot een betalingsverplichting voor een hoger bedrag dan dat van de aangifte, geldt de hoofdregel: betalingsonmacht wordt binnen twee weken na het blijken daarvan, gemeld. Dat startende ondernemers wordt verzocht te wachten met de betaling van loonheffingen doet daar niet aan af. Dit leidt volgens de Hoge Raad tot het oordeel dat de bestuurder persoonlijk aansprakelijk te houden is voor de niet betaalde belastingen en tot vaststelling van het vermoeden dat sprake is (geweest) van onbehoorlijk bestuur.

Het onverwijld melden van betalingsonmacht is derhalve voor iedere bestuurder van een rechtspersoon van groot belang om aan het uitgangspunt van hoofdelijke aansprakelijkheid te ontkomen. Wij raden dan ook om direct na het blijken van de betalingsonmacht actie te ondernemen en de belastingdienst te informeren. Hiertoe is iedere bestuurder zelfstandig bevoegd.
 
Mocht u met uw onderneming in financieel zwaar weer (komen te) verkeren, neem dan gerust contact met ons op. Wij begeleiden u graag bij het vinden van oplossingen.