Mijn huurder is failliet, kan ik nu de huurovereenkomst opzeggen?

Datum 08-10-2014
Bericht geschreven door:

Een huurovereenkomst eindigt niet automatisch in geval van faillissement. De huurovereenkomst kan wel opgezegd worden door de curator, maar ook door de verhuurder. Daarvoor gelden andere opzegtermijnen dan normaal. In geval van faillissement kunnen de curator of de verhuurder de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van drie maanden. Het is echter belangrijk wíe de overeenkomst opzegt in verband met de status van de verhuurder als schuldeiser in het faillissement.

De huurtermijnen tijdens het faillissement (dus niet vóór het faillissement) zijn zogenaamde boedelschulden, wat inhoudt dat de verhuurder een hogere rangorde heeft dan concurrente crediteuren. Hij staat in dat geval achter de curator in de rij schuldeisers, maar voor de Belastingdienst en de gewone schuldeisers. Als er saldo voor uitkering in de faillissementsboedel overblijft, is de kans aanwezig dat de verhuurder daarvan iets zal ontvangen.
 
Ook andere kosten, samenhangend met de beëindiging van de huurovereenkomst, kunnen een boedelschuld zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kosten voortvloeiend uit ontruiming, schade wegens misgelopen huurtermijnen en/ of kosten wegens door de failliete huurder aangebrachte schade. Die kosten zijn echter alleen boedelschuld indien de curator de huurovereenkomst opzegt. Zegt de verhuurder op, dan zijn die kosten een 'gewone' schuld en staat de verhuurder samen met vele andere crediteuren achteraan in de rij. Er zijn gevallen dat een curator er belang bij heeft de huurovereenkomst niet op te zeggen, maar te wachten tot de verhuurder dat doet, bijvoorbeeld als hij verwacht dat de ontruimingskosten enorm hoog zullen zijn.

Het insolventieteam van Van Rossum Advocaten heeft veel ervaring met het faillissementsrecht en is zeer goed in staat te adviseren hieromtrent. Als u vragen heeft over hetgeen bovenvermeld (of anderszins) dan kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers van de sectie insolventie.