Nieuwe wet- en regelgeving bestuursrecht per 1 januari 2016

Datum 27-01-2016
Bericht geschreven door: mr. P. (Peter) van Rossum, advocaat
In dit nieuwsbericht worden de belangrijkste wijzigingen op het gebied van het algemeen bestuursrecht beschreven welke per 1 januari 2016 in werking zijn getreden.
 
Het Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag is gewijzigd, alsmede het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen en het Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs, waardoor het per 1 januari 2016 verplicht is om inspectiegegevens openbaar te maken. De Wet aanpak schijnconstructies is reeds voorzien in de verplichting om de inspectiegegevens openbaar te maken. Voormeld besluit bevat dan ook de nadere regels voor de openbaarmaking van boetebesluiten en andere maatregelen.
 
Op het gebied van de WNT (Wet normering topinkomens) is het nodige veranderd.  Met name in lagere regelgeving zijn nieuwe en/of aangescherpte bezoldigingsnormen voor sectoren opgenomen. Tevens is het begrip topfunctionaris uitgewerkt in de Beleidsregels WNT 2016.

De Wet bescherming persoonsgegevens is gewijzigd. Er is een meldplicht wat betreft datalekken en een uitbreiding van de bestuurlijke boetebevoegdheid Cbp. Hiermee zijn bedrijven verplicht om datalekken aan de privacytoezichthouder te melden. In bepaalde gevallen moet een datalek ook gemeld worden aan de personen van wie gegevens gelekt zijn. Het niet naleven van de privacywetgeving kan leiden tot een hoge bestuurlijke boete. Het College bescherming persoonsgegevens heet per 1 januari 2016 voortaan de Autoriteit persoonsgegevens.
 
Per 1 januari 2016 geldt een verbod op het gratis verstrekken van nieuwe plastic draagtassen op verkooppunten zoals in winkels. Doel van deze regeling, vastgesteld door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, is het beperken van het aantal plastic draagtassen in Nederland en daarmee een bijdrage leveren aan het terugdringen van het zwerfafval. Er geldt een uitzondering voor het verpakken van vloeistoffen die achter de douane bij een vliegveld kunt kopen, ten behoeve van de veiligheid van de luchtvaart.
 
Met de wijziging Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving (per 18 december jl.) worden nieuwe matigingsgronden opgenomen die bij het opleggen van bestuurlijke boetes worden gehanteerd. Dit naar aanleiding van de Raad van State die onlangs oordeelde dat het boetebeleid onredelijk was en tot onevenredige Arboboetes zou leiden.
 
Heeft u vragen over bovenstaande wijzigingen of anderszins, maak dan een afspraak met een specialist van Van Rossum Advocaten en wij zullen u met plezier van dienst zijn.