(Persoonlijke) Aansprakelijkheid van bestuurders

Datum 08-11-2016
Als bestuurder van een vennootschap was het vroeger redelijk overzichtelijk: in principe was men niet aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap, tenzij er – kort gezegd – sprake was van kennelijk onbehoorlijk bestuur ('wanbeleid'), een misleidende jaarrekening of het aangaan van een verbintenis, waarvan hij wist dat de vennootschap die niet kan nakomen.

Het 'Spaanse villa-arrest' (HR 23 november 2012, LJN BX5881) maakte het vorenstaande meer complex: de Hoge Raad overwoog namelijk dat een bestuurder niet aansprakelijk werd gehouden vanwege zijn onbehoorlijke taakuitoefening als bestuurder, maar wél omdat hij een op hem persoonlijk rustende zorgvuldigheidsverplichting had geschonden. 

Derhalve geldt als maatstaf dat de bestuurder persoonlijk aansprakelijk kan worden gehouden wanneer hij zijn handelen had behoren te voorkomen. Als uitgangspunt geldt hierbij dat de onderneming financieel in staat moet zijn om de schade van derden, als gevolg van onrechtmatige daad te vergoeden, eventueel met behulp van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Wanneer een bestuurder in strijd handelt met een op hem persoonlijk rustende zorgvuldigheidsverplichting, en deze verplichting niet direct verband houdt met de taakuitoefening van de bestuurder (maar bijvoorbeeld wel in de uitoefening van zijn beroep als deskundige of dienstverlener), gelden de gewone regels betreffende onrechtmatige daad.

(Dreigend) faillissement
Bij een (dreigend) faillissement van een onderneming dient een bestuurder in staat te blijven om reddingspogingen te nemen, zonder bang te (hoeven) zijn voor persoonlijke aansprakelijkheid, mochten de reddingspogingen niet slagen en schuldeisers onbetaald blijven. Pas als reddingspogingen niet slagen voor wat betreft de voortzetting van de onderneming, dan wordt van bestuurders verwacht dat zij hun reddingspogingen staken en de belangen van de schuldeisers voorop stellen.

Peter van Rossum is regelmatig vertrouwenspersoon, sparringspartner en adviseur van bestuurders. Wilt u nader advies? Neem dan gerust contact op met mr. Peter van Rossum (specialist insolventierecht en ondernemingsrecht).