Risico’s bij vereenvoudigde vaststelling jaarrekening

Datum 01-10-2013
Bericht geschreven door:
De wet ‘vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht’ (Flex-BV) is in oktober 2012 in werking getreden. Door deze wet zijn de regels op het gebied van de vaststelling van jaarrekeningen voor besloten vennootschappen versoepeld. Echter brengt dit een aantal risico’s met zich mee.
 
Het bestuur van een vennootschap dient binnen elf maanden na afloop van een boekjaar de jaarrekening op te maken, op grond van de nieuwe Flex BV. Hierna wordt deze ondertekend door de bestuurders en binnen twee maanden na opmaak van de jaarrekening moet de algemene vergadering van de vennootschap de jaarrekening vaststellen. Acht dagen later dient de jaarrekening openbaar te worden gemaakt.
 
Indien alle aandeelhouders van de vennootschap tevens bestuurder zijn, dan is het sinds de intreding van de Flex BV mogelijk om de jaarrekening op vereenvoudigde wijze vast te stellen (onder de voorwaarden dat de overige vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn gesteld om van de jaarrekening kennis te nemen en zij met deze vaststelling hebben ingestemd). In dat geval geldt ondertekening van de jaarrekening door de aandeelhouders/bestuurders tevens als vaststelling van de jaarrekening. Bestuurders worden door voormelde vaststelling tevens gedechargeerd. Het voordeel hiervan is dat er geen afzonderlijke algemene vergadering meer hoeft plaats te vinden voor decharge van de bestuurders alsmede de vaststelling van de jaarrekening.
 
De uiterste datum om de jaarrekening openbaar te maken wordt hierdoor bij de vereenvoudigde vaststelling verkort van dertien maanden en acht dagen naar elf maanden en acht dagen. Wordt de jaarrekening eerder ondertekend door de bestuurder, dan dient deponering eveneens binnen acht dagen na ondertekening plaats te vinden. Voor bestuurders die geen rekening houden met deze kortere termijn, kan dit ongewenste gevolgen hebben. Maakt u de jaarrekening niet tijdig openbaar, dan kan dit bijvoorbeeld bij een faillissement leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid op grond van onbehoorlijke taakvervulling. Tevens kan de Flex BV leiden tot praktische problemen. Bij het dechargeren van een medebestuurder kunt u voor het dilemma komen te staan dat u enerzijds wettelijk verplicht bent om de jaarrekening te ondertekenen, anderzijds wilt u niet tekenen in het geval uw medebestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld, echter wordt door ondertekening automatisch decharge verleend aan uw medebestuurder.
 
Indien u bovenstaande dilemma’s vreest, is het mogelijk om vereenvoudigde vaststelling van de jaarrekening in de statuten van de vennootschap uit te sluiten. In dat geval wordt de jaarrekening op de ‘oude’ manier opgemaakt en vastgesteld. In de toekomst zal er wellicht jurisprudentie verschijnen over deze risico’s maar tot die tijd is uitsluiting van vereenvoudigde vaststelling in de statuten de meest eenvoudige oplossing.
 
Als u vragen heeft over de Flex BV, het aanpassen van uw statuten of anderszins kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers van de sectie insolventie.