Steeds meer faillissementen in de bouw

Datum 27-09-2012
Bericht geschreven door: mr. P. (Peter) van Rossum, advocaat
Er gaan steeds meer bedrijven in de bouwsector failliet. Volgens www.faillissementsdossier.nl werd  in Nederland van in totaal 1.330 bedrijven het faillissement aangevraagd in de periode van januari t/m augustus 2012. Voornamelijk door de crisis op de woningmarkt worden met name aannemers, schilders, stukadoors, loodgieters, glaszetters en doe-het-zelfzaken zwaar getroffen.

In de stukadoorsbranche werden in voornoemde periode 129 faillissementen uitgesproken, 55% meer dan het jaar daarvoor. Ook groothandels en doe-het-zelfzaken hebben veel nadeel van de aanhoudende stagnatie op de woningmarkt. In de eerste 8 maanden gingen 250 zaken over de kop. Dat was bijna de helft meer dan het jaar daarvoor.

Om te realiseren dat de bouwsector sterker uit de crisis komt, heeft het inmiddels demissionair kabinet afgelopen januari een zogeheten ‘Bouwteam’ ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, kennis­instellingen en de overheid. Het Bouwteam heeft als taak gekregen om een Actieagenda Bouw op te stellen en met (structurele) voorstellen en aanbevelingen te komen die kunnen leiden tot een betere toekomstpositie van de bouwsector. Afgelopen mei werden door het Bouwteam tien concrete initiatieven op de korte termijn en zeven structurele voorstellen gepresenteerd.

Het Bouwteam concludeert dat de sector, behalve met forse vraaguitval en beperktere financierings-mogelijkheden, te kampen heeft met een structureel veranderende bouwopgave. Verduurzaming, vergrijzing en toenemende verschillen in leefstijlen, arbeidsrelaties en regionale ontwikkeling vragen om nieuwe antwoorden en nieuw elan.
 
Voorgesteld wordt onder meer om een regionaal sloop- en herstructureringsfonds op te richten dat leegstaande kantoorpanden uit de markt haalt, waarbij de marktpartijen financieel verantwoordelijk zijn en de overheid een en ander dient te faciliteren. Ook wordt geadviseerd om een gemengd fonds op te richten, dat zich bezig zal moeten houden met exploitatie van te liberaliseren corporatiewoningen. Dit zijn acties die op korte termijn resultaat zouden moeten opleveren.
 
Voor de langere termijn wordt geadviseerd om een aantal programma’s (‘routekaarten’) in gang te zetten, waaronder een ‘Routekaart Innovatie’, waarin voorstellen staan voor een verbinding met kennis en innovatie, en een ‘Routekaart Kansen en Knelpunten Vastgoedfinanciering’, waarmee de sector, de rijksoverheid, banken en beleggers nieuwe financieringsarrangementen zullen moeten ontwikkelen.

Wilt u weten welke maatregelen u met uw bedrijf kunt treffen om een faillissement te voorkomen, of hebt u vragen over de maatregelen die het Bouwteam heeft voorgesteld? Neem dan contact op met mr. P. (Peter) van Rossum. Hij en zijn kantoorgenoten kunnen u hierin adviseren.


Hoewel er de nodige kritiek op de bevindingen en aanbevelingen van het Bouwteam is geuit, en het kabinet geen geld aan het Bouwteam ter beschikking heeft gesteld om de gepresenteerde plannen handen en voeten te geven, is er op initiatief van de Minister een kernteam samengesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van de bedrijfstak, kennisinstellingen en de overheid, dat de Actieagenda nader dient uit te werken, in die zin dat wordt aangegeven welke instanties en personen de uitvoering van de acties voor hun rekening zullen nemen, inclusief de tijdpaden. Voorstellen waarvoor nieuw beleid noodzakelijk blijkt, zullen t.z.t. aan een nieuw kabinet voorgelegd moeten worden.