Stimuleringsmaatregelen - Bouw I

Datum 16-07-2013
Op 31 maart 2010 is de Crisis- en herstelwet (Chw) is in werking getreden.

Bestrijding economische crisis – Stimulering economie. 
De wet beoogt een bijdrage te leveren aan de bestrijding van de economische crisis. Het is een instrument ter stimulering van de economie in crisistijden, met name de bouwsector. De Chw maakt een versnelling van de besluitvorming mogelijk en vermindert de juridische risico’s voor infrastructurele projecten,  grote bouwprojecten en projecten op het gebied van duurzaamheid, energie en innovatie. De wet komt daarmee tegemoet aan de klacht dat economische schade wordt geleden door trage en lange planologische procedures. 

Procedures vereenvoudigen en bespoedigen.
Om de procedures te vereenvoudigen en bespoedigen, geeft de Chw een aantal mogelijkheden. De procedurele vereenvoudigingen zijn opgenomen in hoofdstuk 1, afdeling 2 Chw. Om milieuruimte voor een gewenste ontwikkeling vrij te maken zijn in hoofdstuk 2 van de Chw bijzondere voorzieningen opgenomen welke tevens gevolgen hebben voor  de vigerende bestemmingsplannen.
 
Project uitvoeringsbesluit – woningbouwprojecten versneld uitvoeren.
De Chw biedt gemeenten door middel van een projectuitvoeringsbesluit de mogelijkheid om woningbouwprojecten versneld uit te voeren. Dit is mogelijk ten behoeve van woningbouwprojecten van ten minste 12 en ten hoogste 2000 woningen bij twee ontsluitingswegen. Bij één ontsluitingsweg  mogen er maximaal  1500 woningen worden gerealiseerd. Een belangrijke voorwaarde is dat het project hoofdzakelijk een woningbouwkarakter moet hebben. Bijkomende voorzieningen (infrastructuur, winkels) worden bij dat besluit betrokken. De gemeenteraad stelt het projectuitvoeringsbesluit vast.
 
Het project uitvoeringsbesluit gaat voor.
De gevolgen voor het vigerende bestemmingsplan bij een projectuitvoeringsbesluit is dat mocht het projectuitvoeringsbesluit niet in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan het projectuitvoeringsbesluit geldt.