Transitievergoeding en 2 jaar ziekte

Datum 23-08-2017
Bericht geschreven door: mr. M. (Marcel) Zuidema
Als werkgever bent u tijdens ziekte van uw werknemer gehouden om het loon van uw werknemer gedurende 2 jaar te betalen. Indien na 2 jaar blijkt dat u aan al uw re-integratieverplichtingen heeft voldaan stopt de loondoorbetalingsverplichting, maar de arbeidsovereenkomst blijft voortbestaan. Heeft u na 2 jaar niet volledig aan uw re-integratieverplichtingen voldaan, dan kunt u een loonsanctie van het UWV opgelegd krijgen voor maximaal 1 jaar.

Na 2 jaar ziekte eindigt de arbeidsovereenkomst dus niet. De arbeidsovereenkomst eindigt pas op het moment dat u over een ontslagvergunning beschikt en het dienstverband heeft opgezegd dan wel u met uw werknemer een vaststellingsovereenkomst heeft gesloten.  Bij het einde van de arbeidsovereenkomst heeft uw zieke werknemer ook recht op de transitievergoeding. Een zieke werknemer kan u dus heel veel geld kosten.

Om de transitievergoeding niet te hoeven betalen gingen veel werkgevers niet over tot het beëindigen van het dienstverband met de zieke werknemer, maar lieten zij het dienstverband voortbestaan. Dit wordt ook wel een slapend dienstverband genoemd. Zolang uw werknemer ziek blijft loopt u daarmee geen risico. Als uw werknemer echter weer voldoende hersteld is kan de werknemer weer aanspraak maken op zijn werk en het daarbij behorende salaris. Waarschijnlijk heeft u de functie van de werknemer dan allang ingevuld en zit u daar niet op te wachten. De keuze om een dienstverband slapend te houden hangt dus af van de kans dat uw werknemer alsnog zal gaan herstellen.

Minister Asscher vond het slapend houden van de arbeidsovereenkomst een ongewild effect van de Wet Werk en Zekerheid.  Hij heeft op 20 maart 2017 daarvoor een wetswijziging ingediend. De wijziging komt er kort gezegd op neer dat de werkgever vanuit het WW-fonds wordt gecompenseerd. De werkgever krijgt de betaalde transitievergoeding derhalve terug. De verwachting was dat deze wetgeving per 1 januari 2019 in werking zou treden en met terugwerkende kracht zou gaan gelden.  Voorwaarde daarbij was dat het UWV uiterlijk op 1 juli 2017 de implementatieopdracht zou hebben ontvangen. Dit is niet gebeurd.

De reden daarvan is dat het wetsvoorstel op 19 april 2017 controversieel is verklaard, ondanks bezwaren van de minister. Controversieel verklaard betekent dat het wetsvoorstel niet zal worden behandeld zolang het kabinet demissionair is. Behandeling van het wetsvoorstel zal dus pas plaatsvinden als er een nieuw kabinet is gevormd. Of de wet er uiteindelijk zal komen is nog maar de vraag, aangezien ook de Raad Van State zich kritisch heeft uitgelaten over het wetsvoorstel.

Zowel werkgevers als werknemers blijven dus nog enige tijd in onzekerheid zitten. Laat u daarom vroegtijdig adviseren wanneer er langdurige arbeidsongeschiktheid dreigt. Voor meer informatie of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. M. Zuidema op telefoonnr.  088-1770111.