Transitievergoeding na twee jaar ziekte

Datum 04-05-2016
Bericht geschreven door: mr. P. (Peter) van Rossum, advocaat
Transitievergoeding na twee jaar ziekte 
  
De afgelopen periode was de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) veel in het nieuws en dan ging het vooral over de negatieve kanten van deze wetgeving voor werkgevers. In deze nieuwsbrief bespreek ik kort de wettelijke verplichting voor werkgevers tot betaling van een transitievergoeding na twee jaar loondoorbetaling aan een zieke werknemer.  Deze bepaling levert voornamelijk voor werkgevers in het MKB de nodige problemen op. 
  
In de Wet Werk en Zekerheid is opgenomen dat werknemers recht hebben op een transitievergoeding. Er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan, namelijk:  
  • de arbeidsovereenkomst dient ten minste 24 maanden te hebben geduurd; en
  • de arbeidsovereenkomst is door de werkgever opgezegd; of
  • op verzoek van de werkgever ontbonden; of
  • na een einde van rechtswege op initiatief van de werkgever niet aansluitend voortgezet.  
Een werknemer kan onder omstandigheden ook recht hebben op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever wordt beëindigd. 
  
Een en ander heeft ook tot gevolg dat een werkgever bij beëindiging van de arbeidsrelatie met een zieke werknemer, na twee jaar het loon te hebben doorbetaald, een transitievergoeding aan die betreffende werknemer dient te voldoen. Uit de praktijk blijkt dat werkgevers, en dan voornamelijk bij werkgevers in het MKB, dit als zeer onbillijk ervaren. 
  
Een werkgever heeft op grond van meerdere wettelijke bepalingen een grote verantwoordelijkheid voor haar werknemers. Deze verantwoordelijkheden komen vooral naar voren als een werknemer ziek wordt. Tijdens de ziekteperiode hebben zowel de werkgever en werknemer diverse re-integratieverplichtingen. Als een werkgever niet aan deze verplichtingen voldoet, dan kan daarop een sanctie volgen. Deze sanctie kan bijvoorbeeld een verlenging van de plicht tot loondoorbetaling, opgelegd door het UWV, zijn. Een werkgever heeft tijdens ziekte van een werknemer dus behoorlijk vergaande verplichtingen. De verplichting tot betaling van een transitievergoeding bij beëindiging van het dienstverband, na een periode van twee jaar waarin het loon aan een zieke werknemer is doorbetaald en de werkgever aan allerlei re-integratieverplichtingen heeft moeten voldoen, komt daar dan nog eens bovenop, wat in veel gevallen toch tamelijk onredelijk is. 
  
Minister Asscher heeft onlangs laten weten dat de WWZ in de praktijk toch een aantal negatieve en ongewenste effecten heeft, waaronder ook de verplichting tot betaling van een transitievergoeding na twee jaar loondoorbetaling aan een zieke werknemer. Eén van de punten die gewijzigd zou kunnen worden, is dan ook dat, als een werkgever zich aantoonbaar heeft ingespannen om een werknemer toch weer aan het werk te krijgen, er dan geen transitievergoeding betaald zou hoeven te worden (dan wel een aanzienlijk lager bedrag). 
  
Na invoering van de WWZ zijn werkgevers huiverig geworden om werknemers met een ziekteverleden aan te nemen. Door de wet aan te passen, in die zin dat de verplichting tot betaling van een transitievergoeding bij beëindiging van het dienstverband komt te vervallen als de werkgever aantoont dat hij zich gedurende de ziekteperiode van de werknemer voldoende heeft ingespannen om de werknemer weer aan het werk te helpen, zouden werkgevers minder bang (hoeven) zijn werknemers met een ziekteverleden in dienst te nemen. Dit was ook één van de doelstellingen van de wet. 
  
Of de verplichting tot betaling van de transitievergoeding na 2 jaar ziekte daadwerkelijk ingeperkt zal worden, zal de komende tijd duidelijk worden. Wij houden de wijzigingen in de WWZ scherp in de gaten en houden u daarvan op de hoogte. Wilt u meer informatie over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Van Rossum Advocaten. 

  
Deze nieuwsbrief wordt zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Niettemin kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor mogelijk onjuiste berichtgeving.