Vaste prijs arbeidszaken

Datum 13-04-2016

 
Vaste prijs arbeidszaken

Heldere afspraken, dat is waar Van Rossum Advocaten voor staat. In dat kader hanteren wij voor arbeidsrechtzaken vaste tarieven.

De tarieven zijn als volgt.

    Bedrag
    (excl. 21% BTW)
Arbeidsrecht    
Ontslagvergunning UWV    €  1.295
Ontbinding arbeidsovereenkomst   €  1.395
Pro-forma ontbinding arbeidsovereenkomst/beëindigingsregeling   €     895
Loonvordering / Inroepen nietigheid na ontslag op staande voet    €  1.295
Arbeidsrecht (proces)advies   €     695
Loonvordering / Inroepen nietigheid en vervolgens ontbinding   €  1.995
     
     
Vergoeding reistijd    
Per uur   €      75

*tarieven per 1 april 2016
Toelichting op schema vaste tarieven:

Ontslagvergunning UWV
De werkzaamheden zullen bestaan uit de juridische ondersteuning in de procedure bij het UWV met betrekking tot de aanvraag van een ontslagvergunning op bedrijfseconomische redenen en langdurig ziekteverzuim.
 
Ontbinding arbeidsovereenkomst
Een procedure tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst start met het opstellen van een verzoekschrift. Zowel een werkgever als een werknemer kan een procedure starten bij de kantonrechter om tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst te kunnen komen. De wet stelt wel dat hiervoor gewichtige redenen dienen te worden opgegeven. Voor dit tarief staan wij u bij in de procedure door middel van het opstellen van stukken, het bijwonen van zittingen en het voeren van onderhandelingen met betrekking tot de hoogte van een eventuele vergoeding (transitie- en/of billijke vergoeding).
 
Pro-forma ontbinding arbeidsovereenkomst / beëindigingsregeling
Een pro-forma ontbindingsverzoek van een arbeidsovereenkomst ziet op de afwikkeling van de beëindiging van een arbeidsovereenkomst. Deze procedure is een formaliteit. De Wet Werk en Zekerheid stelt een aantal voorwaarden/eisen waaraan het verzoek dient te voldoen. Uitgangspunt bij een pro-forma zitting is dat werkgever en werknemer reeds voor de zitting overeenstemming bereiken en deze regeling gerechtelijk laten vastleggen.
 
Loonvordering/ Inroepen nietigheid na ontslag op staande voet
Als een werkgever niet of te laat betaalt, dan kan een werknemer een loonvordering bij de rechtbank instellen. Het is hierbij van belang dat buitengerechtelijk getracht is om betaling van het achterstallige salaris te ontvangen. Weigert een werkgever om hier aan te voldoen, dan kan door werknemer een loonvordering worden ingesteld.
 
Bij een ontslag op staande voet is het van belang dat er snel gehandeld wordt. Er kan bij de rechtbank een verzoek tot vernietiging van het ontslag worden ingediend. De rechter toetst op basis van een aantal criteria waaraan het ontslag dient te voldoen. De bewijslast ligt in eerste instantie bij de werkgever, die aannemelijk zal moeten maken of er is voldaan aan deze criteria.
 
Arbeidsrecht (proces)advies
Dit betreft allerlei kwesties die spelen op arbeidsrechtelijk gebied. U hebt bijvoorbeeld een vaststellingsovereenkomst ontvangen of opgesteld en wilt hiervan een controle of er is voldaan aan de wettelijke bepalingen. Ook in andere situaties kunnen wij u adviseren en ondersteunen.
 
Loonvordering / Inroepen nietigheid en vervolgens ontbinding van de arbeidsovereenkomst
Dit betreft een procedure waarin zowel een loonvordering wegens achterstallig loon, de nietigheid van een ontslag wordt ingeroepen en uiteindelijk ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt verzocht.