Verjaring en gemengde overeenkomst

Datum 09-05-2017
Bericht geschreven door: mr. M. (Marcel) Zuidema
Verjaring en gemengde overeenkomst

In de praktijk komt het nogal eens voor dat er een beroep wordt gedaan op verjaring. Wat is nu verjaring? Verjaring houdt in dat een rechtsvordering niet meer afdwingbaar is. De vordering bestaat nog wel in de vorm van een natuurlijke verbintenis, maar de wederpartij kan niet meer worden gedwongen om alsnog na te komen.

Wanneer verjaart nu een rechtsvordering? Een rechtsvordering verjaart na het verstrijken van een bepaalde tijd, zonder dat er ondubbelzinnig aanspraak is gemaakt op nakoming van de rechtsvordering. Deze aanspraak wordt ook wel stuiting genoemd. Onze wet kent verschillende verjaringstermijnen. De meest voorkomende is de termijn van 5 jaar, bijvoorbeeld, bij een geldvordering. Indien er gedurende een periode van 5 jaren geen ondubbelzinnige aanspraak op nakoming is gemaakt, is de vordering verjaard. Een standaard aanmaning wordt in beginsel niet gezien als een ondubbelzinnige aanspraak op nakoming van de rechtsvordering, daarvoor is meer nodig.

Indien er sprake is van een consumentenkoop geldt een verjaringstermijn van 2 jaar, dus ook als het een geldvordering betreft die voortvloeit uit de consumentenkoop.

Op zich is voornoemde regeling vrij duidelijk. Toch gaat het in de praktijk nogal eens mis, met name als er sprake is van een gemengde overeenkomst, waarbij de overeenkomst zowel elementen heeft van een consumentenkoop als elementen van bijvoorbeeld aanneming van werk. Indien er sprake is van het verrichten van werkzaamheden en er tevens zaken worden geleverd aan een consument, is er sprake van een gemengde overeenkomst. De vraag is dan welke verjaringstermijn geldt. Geldt een termijn van 5 jaar, van 2 jaar of gelden beide termijnen. In dit geval geldt een termijn van 2 jaar voor alle rechtsvorderingen, dus de termijn van 2 jaar geldt zowel voor de geldvordering voor de verrichte werkzaamheden als voor de levering van de zaken.   

Dit probleem speelt vaak bij een overeenkomst van aanneming van werk, waarbij tevens zaken worden geleverd aan een particulier. Stel u sluit een overeenkomst die voor 90% bestaat uit het verrichten van werkzaamheden en voor 10% uit de levering van zaken, denk bij voorbeeld aan de levering van deuren bij een aannemingsovereenkomst. Voor alle rechtsvorderingen voortvloeiende uit de aannemingsovereenkomst geldt dan een verjaringstermijn van 2 jaren.

De verjaringstermijn van 2 jaar geldt weer niet als er bij een overeenkomst van aanneming van werk materialen worden verbruikt en er feitelijk geen nieuwe zaak wordt geleverd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan stucwerkzaamheden. Er worden door de stukadoor wel materialen in rekening gebracht. De levering van de materialen is echter niet gericht op het tot stand brengen en leveren van een nieuwe roerende zaak, doch ziet enkel en alleen op herstel of verfraaiing van een reeds bestaande onroerende zaak.

Zoals uit het vorenstaande blijkt is het niet altijd duidelijk welke verjaringstermijn van toepassing is. Wilt u meer weten neem dan contact op met mr. M. Zuidema, tel 088-1770111.