Woningcorporatie en Visitatie

Datum 22-11-2016
In zijn nieuwsbrief van 30 augustus 2016 schreef mijn collega u reeds dat de invoering van de Nieuwe Woningwet voor corporaties de nodige gevolgen heeft en dat er veel wordt verwacht. Niet alleen de Woningwet verplicht corporaties daartoe, maar ook de Governancecode 2015. Heeft uw corporatie alles op orde?

Eens per 4 jaar wordt elke woningcorporatie gevisiteerd. Deze visitatie wordt door een onafhankelijk bureau afgenomen, waarbij wordt teruggekeken tot een periode van 4 à 5 jaar. De visitatie wordt uitgevoerd conform de Visitatiemethodiek 5.0.

De belangrijkste veranderingen ten opzichte van 4.0 zijn:
  • Het onderbrengen van de Ambities bij Presteren naar Opgaven, omdat niet de ambities maar de externe opgaven maatgevend zijn. De ambities worden in het licht gezien van de externe opgaven.
  • Belanghebbenden kunnen concreter hun opvattingen kenbaar maken, onder meer met rapportcijfers over de mate van tevredenheid van het prestatieniveau, de mate van invloed op het beleid en door het aangeven van verbeterpunten.
  • Bij Presteren naar Vermogen is de aandacht verlegd naar de beoordeling van de visie van de corporatie op haar financiële continuïteit, vermogensinzet en de verantwoording daarvan.
  • Bij Governance is met name het lerend vermogen van de organisatie, wat betreft besturing en intern toezicht een belangrijk aandachtspunt geworden in de beoordeling.
Bij dit laatste punt wordt onder andere gekeken of corporaties de verplichte documenten voorvloeiend uit de Woningwet en Governancecode op orde heeft; denk bijvoorbeeld aan de statuten, de Klokkenluidersregeling, de integriteitscode, toetsingskader RVC, regelement van de RVC.

Het is niet altijd eenvoudig om dergelijke documenten op te stellen. Aedes heeft een aantal standaarddocumenten opgesteld, waarin de verplichte onderdelen vanuit de Woningwet en de Governancecode zijn opgenomen. Dit wil echter niet zeggen dat deze documenten 1 op 1 kunnen worden overgenomen, immers elke organisatie is anders. Aedes helpt u daarmee dus maar gedeeltelijk uit de brand.

Van Rossum Advocaten kan u helpen deze documenten, correct en volledig, op te stellen. Onze medewerkers hebben veel werk- en praktijkervaring over het werken binnen de RVC’s en het besturen van Woningcorporaties. Wit u meer weten? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.