Ziek tijdens vakantieperiode

Datum 27-06-2012
Bericht geschreven door:
Op grond van artikel 7 lid 1 van Richtlijn 2003/88/EG[1] hebben alle werknemers recht op jaarlijkse vakantie.  Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 21 juni 2012 naar aanleiding van een prejudiciële vraag[2] bepaald dat dit recht wordt toegekend ongeacht het tijdstip waarop de arbeidsongeschiktheid is ingetreden.
 
De prejudiciële vraag is gesteld door het Spaanse hooggerechtshof (Tribunal Supremo), waar vakbonden collectieve beroepen hadden ingesteld om erkenning te verkrijgen van het recht om hun jaarlijkse betaalde vakantie op te nemen, ook in het geval deze vakantie samenvalt met een afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid. De betreffende werkgeversvereniging verzette zich tegen deze mogelijkheid. Zij was van mening dat werknemers die vóór het begin van een vooraf vastgestelde vakantieperiode of tijdens deze periode arbeidsongeschikt zijn, niet het recht hebben om hun vakantie na de periode van arbeidsongeschiktheid te nemen, behalve in bepaalde, specifiek omschreven gevallen.
 
Het Hof van Justitie heeft geantwoord dat volgens vaste rechtspraak het recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon moet worden beschouwd als een bijzonder belangrijk beginsel van sociaal recht van de Unie. Het recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon mag volgens het Hof niet restrictief worden uitgelegd.
 
Voorts merkt het Hof op dat het doel van het recht op jaarlijkse betaalde vakantie erin bestaat, de werknemer in staat te stellen uit te rusten en over een periode van ontspanning en vrije tijd te beschikken. Op die manier verschilt dit doel van het doel van het recht op ziekteverlof, dat de werknemer in staat stelt te herstellen van een ziekte die tot arbeidsongeschiktheid leidt.
 
Gelet op het doel van het recht op jaarlijkse vakantie heeft het Hof reeds geoordeeld dat een werknemer die arbeidsongeschikt is vóór het begin van een periode van jaarlijkse betaalde vakantie, het recht heeft om deze vakantie te nemen op een ander tijdstip dan tijdens de periode van ziekteverlof[3]. In het arrest van 21 juni 2012 geeft het Hof aan dat het tijdstip waarop de arbeidsongeschiktheid is ingetreden irrelevant is. Het zou immers willekeurig en in strijd met het doel van het recht op jaarlijkse betaalde vakantie zijn om het recht op betaalde vakantie aan een werknemer enkel toe te kennen indien hij reeds arbeidsongeschikt is vóór het begin van de periode van jaarlijkse betaalde vakantie.
 
Voor arbeidsrechtkwesties neemt u contact op met mr. S. (Sarah) Zoer
 

[1] Richtlijn 2003/88/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd (PB L 299, blz 9.).
[2] De prejudiciële verwijzing bidet de rechterlijke instanties van de lidstaten de mogelijkheid in het kader van een bij hen aanhangig geding aan het Hof vragen te stellen over de uitlegging van het recht van de Unie of over de geldigheid van een handeling van de Unie. De nationale rechterlijke instantie dient het geding vervolgens af te doen overeenkomstig de beslissing van het Hof.
[3] Arrest van 10 september 2008, Vicente Pereda (C-277/08).