Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Bekijk hem hier online
Nieuwsbrief Van Rossum Advocaten - februari 2016

In de afgelopen periode hebben onze medewerkers via social media diverse nieuwsberichten verspreid, waar wordt ingegaan op jurisprudentie, actuele en praktische zaken. Een selectie van deze berichten hebben wij voor u verzameld in deze nieuwsbrief. 


Wanneer kan ik een verzoek tot flexibel werken bij mijn werkgever indienen?

Met ingang van 1 januari 2016 is de wet Flexibel Werken in werking getreden. Voor werknemers die graag flexibeler willen werken is dit goed nieuws. De nieuwe wet is een uitbreiding op de Wet aanpassing arbeidsduur, op grond waarvan een werknemer een verzoek kan doen om meer of minder uren te werken of op een andere plek en/of op andere tijden de werkzaamheden uit te voeren.

 


Recente informatie en jurisprudentie op het gebied van Personen- en Familierecht

Mr. Janny de Graaf bespreekt recente informatie en jurisprudentie op het gebied van Personen- en Familierecht, onder andere:

* Eindelijk uniformiteit: rechters moeten bij
  uitspraken in alimentatieprocedures een
  berekening voegen
* Indexeringspercentage alimentatie 2016
* Is een verzameling Lego verknocht?Uitspraak: Afwijzing toelatingsver- zoek WSNP dementerende vrouw

Jutta Haarsma bespreekt een zaak waarbij het Gerechtshof te Den Bosch een vonnis van de rechtbank Limburg bekrachtigd, waarbij een verzoek tot toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) is afgewezen.

De
 vrouw die het verzoek heeft ingediend, is hoogbejaard en dementerende.

 

 


Nieuwe wet- en regelgeving bestuursrecht per 1 januari 2016

Janneke Honings vertelt over de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2016, onder andere:

-Besluit minimumloon en -vakantiebijslag 
-Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 
-Besluit allocatie arbeidskrachten intermediairs
-De Wet bescherming persoonsgegevens
-Verbod verstrekken gratis plastic draagtassen
-Wijziging Beleidsregel boeteoplegging
 ArbeidsomstandighedenwetgevingAfwijkende bedingen in een huurovereenkomst bedrijfsruimte

In het huurrecht staat het huurder en verhuurder vrij om bepalingen in een huurovereenkomst op te nemen die afwijken van het (semi-) dwingend huurrecht. Je kan hierbij denken aan de mogelijkheid voor het aanpassen van de huurprijs, de lengte van de huurtermijnen en de mogelijkheden om de huur op te kunnen zeggen.

Omdat het semi- dwingend recht is, kan de huurder het beding vernietigen als dat ten nadele van hem afwijkt.

 


Arbitrage-beding en kort geding, gaat dat samen?

Geschillenbeslechting vindt in beginsel plaats door de burgerlijke rechter. Partijen kunnen echter een alternatieve wijze van geschillenbeslechting overeenkomen, bijvoorbeeld door middel van arbitrage. Vaak staat een dergelijke clausule in de algemene voorwaarden en wordt de toegang tot de burgerlijke rechter vaak uitgesloten. Regelmatig wordt voor arbitrage gekozen als mogelijke geschillen een bijzondere vorm van expertise vereisen, denk daarbij bijvoorbeeld aan bouwgerelateerde zaken. Koop nooit een paard zonder een geldig paspoort!

In Nederland is een paardenpaspoort sinds 1 juli 2009 verplicht voor ieder paard (of pony) in Nederland. Een paardenpaspoort is bedoeld ter identificatie van het paard. Het paspoort is echter geen eigendomsbewijs, maar er kunnen wel eigendomsgegevens in worden vastgelegd, evenals eventuele medische behandelingen. Daarbij is een paspoort een voorwaarde om mee te kunnen doen aan wedstrijden en keuringen. Een paard mag zonder paspoort niet vervoerd, geslacht of geëxporteerd worden. 

 


Wat zijn bedrijfseconomische omstandigheden?

Een werkgever kan een verzoek bij het UWV indienen voor opzegging van de arbeidsovereenkomst als daar een “redelijke grond” voor is. Een redelijke grond voor ontslag kan zijn bedrijfseconomische omstandigheden die leiden tot het vervallen van arbeidsplaatsen. Sandra van Brummen vertelt over de ontslagroute via het UWV en aan welke voorwaarden voldaan moet worden om een ontslagvergunning op grond van bedrijfs- economische omstandigheden aan te vragen.Bouwplannen strijdig met bestemmingsplan, toch mogelijkheden

Een bestemmingsplan bestaat uit regels die een beschrijving bevatten van de bestemming, zoals een plankaart en een toelichting. Als u uw perceel net iets anders wilt gebruiken of bebouwen dan het bestemmingsplan toelaat, is het in een aantal gevallen soms toch mogelijk om hiervan af te wijken. Voor projectontwikkelaars en vastgoedeigenaren is het goed om te weten dat het op basis van het Besluit omgevingsrecht (Bor) ook mogelijk is om reeds bestaande gebouwen binnen de bebouwde kom van functie te laten wijzigen, zowel permanent als tijdelijk.

 


Herziening kwaliteitsborging in de bouw


Er is een nieuwe wet in de maak: ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’. Op grond hiervan dient niet meer de gemeente, maar private partijen de kwaliteitsborging van een nieuwbouw-, renovatie- of onderhoudsproject uit te voeren. Het wetsvoorstel, dat in het algemeen beoogt bij te dragen aan de verbetering van de bouwkwaliteit en de versterking van de positie van opdrachtgevers, zal met name ingrijpende gevolgen hebben voor de nu bestaande regeling van de aansprakelijkheid van de aannemer voor na oplevering van het werk gebleken gebreken. 
Afmelden nieuwsbrief? Klik dan hier


Deze nieuwsbrief wordt zo zorgvuldig mogelijk samengesteld.
Niettemin kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor mogelijke onjuiste berichtgeving.