Privacystatement


Privacystatement Advocatenkantoor Van Rossum
 
Inleiding
 
 • Advocatenkantoor Van Rossum verwerkt persoonsgegeven in het kader van haar dienstverlening.
 • Deze verwerking is noodzakelijk voor het optimaliseren van de dienstverlening en de communicatie met betrokkenen in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘’AVG’’).
 • Omdat wij het doel en de middelen van de verwerking van deze persoonsgegevens bepalen, zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Indien u gebruik maakt van diensten van ons kantoor of informatie via onze website verschaft, kiest u ervoor om hiermee persoonsgegevens ter beschikking te stellen. U valt daardoor aan te merken als betrokkene in de zin van de AVG
 • Ter ondersteuning van onze dienstverlening schakelen wij een IT-leverancier in. Met deze derde, waarmee wij in dit kader een contractuele relatie aangaan, maken wij duidelijke afspraken over hoe er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.
 • Omdat ICT een van onze specialismen is, staat het voldoen aan privacywetgeving bij ons hoog in het vaandel. Het is voor u, en ons, belangrijk dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.
 • In dit privacystatement leest u hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en wat uw rechten ten aanzien van deze verwerking zijn.
 • Het privacystatement zoals dat op deze pagina is gepubliceerd is up-to-date.
 
Persoonsgegevens
 
 • Advocatenkantoor Van Rossum is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Zoals aangegeven houdt dit in dat wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.       
 • Wij zijn er voor verantwoordelijk dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.
 • De persoonsgegevens die wij verwerken zijn: uw naam, bedrijfsnaam, adres, postcode, uw functie, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Deze persoonsgegevens worden verwerkt omdat deze door u uit eigen beweging aan ons zijn verstrekt, als gevolg van onze dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt of via openbare bronnen bekend zijn geworden.
 • De doelen voor de verwerking van deze gegevens zijn gelegen in:
  • het verlenen van de door ons aangeboden dienstverlening. Hieronder vallen onder andere het adviseren, procederen, bemiddelen, doorverwijzen en het opstellen en uitvoeren van overeenkomsten;
  • het voldoen aan wettelijke en contractuele verplichtingen;
  • het verrichten van activiteiten op het gebied van marketing en communicatie; en
  • het werven en selecteren van personeel
 
Grondslag van de verwerking
 
 • Wij verwerken de hiervoor genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de volgende, in artikel 6 AVG genoemde, gronden:
 1. uw uitdrukkelijk gegeven toestemming;
 2. het uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent;
 3. het voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting; en
 4. een gerechtvaardigd belang van ons als verwerkingsverantwoordelijke of een derde.
 
Bewaartermijn persoonsgegevens
 
 • Wij bewaren uw persoonsgegevens, conform artikel 5 AVG, niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking, dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.
 
Beveiliging van persoonsgegevens
 
 • Als verwerkingsverantwoordelijke rust op grond van artikel 32 AVG op ons de plicht om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen. Deze maatregelen moeten het verlies of onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens tegengaan.
 • Dit houdt onder andere in dat wij met de verwerker van de persoonsgegevens afspreken dat uw gegevens enkel worden verwerkt in het kader van hiervoor genoemde doelen.
 • De door ons, en door de verwerker, gehanteerde technische en organisatorische maatregelen zullen een passend beschermingsniveau garanderen. Hierbij wordt rekening gehouden met de stand van de techniek en de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen.
 • Ook worden maatregelen genomen waardoor de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd.
 
Derden
 
 • Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden indien dit nodig is voor de dienstverlening en dit valt binnen de hiervoor genoemde doelen.
 • Zo is het mogelijk dat uw persoonsgegevens worden gedeeld met een andere advocaat die de praktijk tijdelijk waarneemt, door ons ingeschakelde deskundigen of wederpartij(en) in een juridische procedure.
 • Deze derden, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens verantwoordelijk voor de naleving van de verplichtingen uit de AVG.
 • Zoals aangegeven schakelen wij ter ondersteuning onze dienstverlening een IT-leverancier in. Met inachtneming van artikel 28 AVG sluiten wij met deze verwerker een verwerkersovereenkomst. Ook de verwerker is gehouden de verplichtingen uit de AVG na te leven.
 
Uw privacyrechten
 
 • Uit de AVG vloeit voor u een aantal rechten voort. Zo kunt u een verzoek tot ons richten tot het :
  • opvragen en inzien van uw persoonsgegevens;
  • laten verbeteren of verwijderen van uw persoonsgegevens;
  • opvragen van een kopie van uw persoonsgegevens en deze onder omstandigheden naar een derde laten toesturen;
  • intrekken van eerder gegeven toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens; en
  • het beperken van het verwerkingsproces van uw persoonsgegevens, of tegen dit proces bezwaar maken.
 
 • Indien u een verzoek tot het gebruik van bovenstaande rechten bij ons wilt indienen, kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk verwerken.
 • Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor wij uw verzoek niet kunnen honoreren. Als advocatenkantoor hebben wij ons te houden aan op ons van toepassing zijnde wetgeving. Denk hierbij aan geheimhoudingsplichten en wettelijke bewaartermijnen.
 • Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van door u gegeven toestemming, kunt u deze verleende toestemming te allen tijde intrekken. Dit heeft echter geen effect op de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvond voor de intrekking.
 • Ook als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich uiteraard bij ons melden.
 • U kunt (daarnaast) een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:
 
Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenseweg 30
2594 AV Den Haag
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
 
Contact
U kunt ons via onderstaande gegevens bereiken.
 
Advocatenkantoor Van Rossum
Wilhelminastraat 47
7811 JD Emmen
               
Telefoon + 31 88 177 01 11
Email: info@vanrossumadvocaat.nl
  
               
Dit privacystatement is op 16 oktober 2018 vastgesteld.